สารจากคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 โดยในเดือนกันยายน 2550 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นปีที่ 47 และครบรอบปีที่ 35 ของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ปี 2550 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาคณะในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากการประเมินตนเองของคณะฯ คือ “ปี 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล มีการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยังคงพันธกิจหลักที่สำคัญอยู่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการศึกษาพยาบาลโดยมุ่งเน้นความเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำตามมาตรฐานสากล 2) ด้านการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 3) ด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างสมดุล

ผลจากการร่วมมือร่วมใจในดำเนินการเพื่อพัฒนาคณะฯ ในทุกด้าน ทั้งจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2549 โดยผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้มีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม Branding ของคณะฯ คือ ความรู้ดี ปฏิบัติเด่น เน้นวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำสู่สากล

ขอขอบคุณ ฝ่ายนโยบายและแผน และทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งสาระและรูปเล่ม

                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
                                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
 
สารบัญ

 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน
โครงการ / กิจกรรมพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลและการได้รับการยอมรับ
การบริหารทั่วไป
การจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การสนับสนุนวิชาการ
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพการศึกษา
วิเทศสัมพันธ์  และความร่วมมือกับต่างประเทศ