KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   คณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร

 


  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าแรก แนะนำ  

ประวัติความเป็นมา

โดยดำริของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบายให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค แต่ได้เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขึ้น การดำเนินงานจึงชะงักลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้จัดตั้ง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” ขึ้นพร้อมกัน

ต่อมาในปี พ.ศ.2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และให้โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเป็นแผนกวิชาด้านการพยาบาลเรียกชื่อว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507

ในปี พ.ศ. 2508 เมื่อมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา        คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ได้ย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน ปี พ.ศ. 2509  ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515 มีการแบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 8 ภาควิชา และสำนักงานเลขานุการ

ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 1)  สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์  2)  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  และ  4)  ศูนย์บริการพยาบาล

 


ข้อมูลความถูกต้องของสารสนเทศการบริหารทั้งหมดจาก...งานนโยบายและแผน โทร.36011
E-Mail : kamolnat.r@cmu.ac.th
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.nurse.cmu.ac.th