หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   คณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา

 


  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าแรก แนะนำ  

 

ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องมีหลายระดับ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง ทำการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความร่วมมือในการทำงาน โดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปณิธาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ยึดถือปณิธานตามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

ค่านิยมหลัก
F   Focus on Quality (การมุ่งเน้นคุณภาพในทุกด้าน)
O   Organizational Leadership (การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์)
N   Nurturing (การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน)
C   Commitment and Community concerned (ความผูกพัน มุ่งมั่นทุ่มเท และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม)
M   Morality (คุณธรรม จริยธรรม)
U   Unity (ความเป็นเอกภาพ)

วิสัยทัศน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย
(โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567)

พันธกิจ
1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม
2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่สร้างองค์ความรู้และนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน การบริการ และนวัตกรรม
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม (พันธกิจรอง โดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินการในพันธกิจด้านอื่นๆ)

สมรรถนะหลักขององค์กร
1) การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ (Enhancing competencies through International Networks)
2) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านการบริหารองค์กร ด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ

สมรรถนะหลัก
1) การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ (Enhancing competencies from International Networks)
2) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านการบริหารองค์กร การสอนและการวิจัย และการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2) ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคม ประเทศชาติ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในชุมชนและในระดับสากลโดยการผสมผสานภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4) อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
5) บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาระบบบริหารให้มีความทันสมัย คล่องตัว โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
8) จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์
SO1 World Class Professional Graduates (ผลิตพยาบาลมืออาชีพระดับโลก)
SO2 Research Wisdom (เป็นสถาบันแห่งภูมิปัญญาจากการวิจัยทางการพยาบาล)
SO3 Offering Healthcare Sustainability (สร้างความยั่งยืนด้านการดูแลสุขภาพ)
SO4 Unifying Excellence Stakeholders (ส่งมอบคุณค่าที่เป็นเลิศแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
SO5 Development Oriented for Operation Excellence (มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ)

นโยบาย
1) ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีวินัย มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2) ผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ ประเทศ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ
5) เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลในขั้นสูงในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
6) เป็นศูนย์กลางความรู้ทางการพยาบาลขั้นสูงในภูมิภาคอาเซียน
7) มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พึ่งพาตนเองด้ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
8) แสวงหาความร่วมมือและทรัพยากรกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม เช่น สปสช, สสส, สวรส, CMB, กลุ่ม UN, WHO เป็นต้น
9) แสวงหาทรัพยากรและรายได้ทั้งในและต่างประเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถพึ่งตนเองได้
10) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถานที่ฝึกงาน และศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.nurse.cmu.ac.th