KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   คณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร

 


  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าแรก แนะนำ  

 

ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องมีหลายระดับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง ทำการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความร่วมมือในการทำงานโดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปณิธาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ยึดถือปณิธานตามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย
(โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2564)

พันธกิจ
1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา
2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
4) ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลัก
1) การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ (Enhancing competencies from International Networks)
2) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านการบริหารองค์กร การสอนและการวิจัย และการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2) ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคม ประเทศชาติ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในชุมชนและในระดับสากลโดยการผสมผสานภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4) อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
5) บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาระบบบริหารให้มีความทันสมัย คล่องตัว โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
8) จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะและมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

นโยบาย
1) ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีวินัย มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2) ผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ ประเทศ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ
5) เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลในขั้นสูงในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
6) เป็นศูนย์กลางความรู้ทางการพยาบาลขั้นสูงในภูมิภาคอาเซียน
7) มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พึ่งพาตนเองด้ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
8) แสวงหาความร่วมมือและทรัพยากรกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม เช่น สปสช, สสส, สวรส, CMB, กลุ่ม UN, WHO เป็นต้น
9) แสวงหาทรัพยากรและรายได้ทั้งในและต่างประเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถพึ่งตนเองได้
10) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถานที่ฝึกงาน และศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องข้อมูลความถูกต้องของสารสนเทศการบริหารทั้งหมดจาก...งานนโยบายและแผน โทร.36011
E-Mail : kamolnat.r@cmu.ac.th
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.nurse.cmu.ac.th