KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

Needs of Highland People and Problems Identified When Encountering Health Care Professionals : Case Study in a Karen Village, Northern Thailand
Needs of Highland People and Problems Identified When Encountering Health Care Professionals: Case Study in a Karen Village, Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ

 Ms.Morag Ann McKerron

หน่วยงาน

 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 CMB

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2546 - 1 ธันวาคม 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  วัตถุประสงค์โครงการ

  ลักษณะโครงการ

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นกรณีศึกษาในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความต้องการและปัญหาด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนในที่สูงเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งใน 6 กลุ่มของชนในพื้นที่สูงทางตอนเหนือของประเทศไทย กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดและอาศัย ในท้องถิ่นเป็นเวลานานมากกว่า 200 ปี ชนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายในการเปลี่ยนแปลงของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของการทำมาหากินในการทำเกษตรกรรมเพราะต้องปรับตัวกับการอยู่อาศัยในสังคมวัฒนธรรมของชุมชนพื้นราบของไทย ผู้วิจัยได้เข้าไปพักอาศัยในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งนี้ 2 ครั้ง แต่ละครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์โดยมีล่ามซึ่งเป็นคนท้องถิ่นพักอาศัยอยู่ด้วย เพื่อช่วยเก็บข้อมูลในการทำวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังหาข้อมูลเพิ่มเติมจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การดูแลสุขภาพโดยทั่วไปในหมู่บ้านพบว่า ชนกลุ่มนี้ใช้น้ำมนต์ สมุนไพร และการคลอดแบบธรรมชาติ ปัจจุบันคนหนุ่มสาวมักจะนิยมไปพบบุคลากรในทีมสุขภาพ มากว่าเพราะเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่เคยปฏิบัติกันมานั้นล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่เคยไปพบบุคลากรในทีมสุขภาพเลย จากการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพที่ต้องไปพบบุคลากรในทีมสุขภาพ ทำให้ชนกลุ่มนี้พบปัญหาคือ การเดินทางไปยังศูนย์อนามัย ต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อที่จะเดินทางไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดและต้องเดินทางต่อด้วยรถประจำทางอีกครึ่งชั่วโมง เพื่อที่จะไปถึงอนามัยที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ เขาจะต้องจ่ายค่ารถอีกด้วย หากต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาจะต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงและต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับคือ ข้อมูลความรู้ในการป้องกันโรคและการส่งเสริมการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้เขายังต้องการให้ทีมบุคลากรทางสุขภาพเข้าใจปัญหาและความเป็นอยู่ของเขาอย่างครบวงจรด้วย ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการทำวิจัยต่อไป คือ ควรจะได้ทำวิจัยในชุมชนในที่สูงเผ่าอื่นๆ บ้าง โดยเฉพาะชนกลุ่มที่อาศัยห่างไกลจากศูนย์อนามัย เพื่อทำให้เห็นภาพความต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง ของชุมชนในที่สูงที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางอารีวรรณ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางลาวัลย์ สมบูรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวเทียมศร ทองสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางสาวดิลกา ไตรไพบูลย์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th