KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิัจัยทั้งหมด

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 - หรรษา เศรษฐบุปผา
2 โครงการนวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
3 1 การวิเคราะห์ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
4 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
5 1. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย อายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี จุฑามาศ โชติบาง
6 10. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กที่ป่วยเป็นโรค G6PD อุษณีย์ จินตะเวช
7 11. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
8 12. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
9 13. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
10 14. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
11 15. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
12 16. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
13 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนต้นแบบจากปลาสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
14 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
15 2. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
16 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
17 3. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกลเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
18 4 การพัฒนาเนื้อสัมผัสของข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก นิรมล อุตมอ่าง
19 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
20 4. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จุฑามาศ โชติบาง
21 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
22 5. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี กาญจณีย์ สุมัชยา
23 6. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน พัชรี วรกิจพูนผล
24 7. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
25 8. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน เนตรทอง นามพรม
26 9. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
27 A Cutlurally Appropriate Intervention to Modify Weaning Behavior in Northern Thailand ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
28 Baseline Study to Assess Reproduce Health (RH) Needs Phayao and Pattani Province วารุณี ฟองแก้ว
29 Capacity Building for Youth Living with HIV/AIDS วารุณี ฟองแก้ว
30 HIV Prevention Among Thai Adolescent Males: A School Based Peer Assisted Progrm ศรีพรรณ กันธวัง
31 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth (Training Adolescent School Children) วิจิตร ศรีสุพรรณ
32 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth and Adult in Thailand วิลาวัณย์ เสนารัตน์
33 In-dept Country Assessment of Nursing and Midwifery Workforce Management วิจิตร ศรีสุพรรณ
34 Moving Partnership Approaches for Sexual and Reproductive Health Education into Action: Youth and Adult Participation วารุณี ฟองแก้ว
35 Nursing Care Quality Indicators: Definition and Implication วิภาดา คุณาวิกติกุล
36 Problems, Needs and Community-based Supports among People Living with HIV/AIDS in the Upper Northern Region of Thailand : The Current Situation วันชัย มุ้งตุ้ย
37 Status of nosocomial Tuberculosis Infection Control Practice of MOPH hospital Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
38 Strengthen Education in Midwifery สุกัญญา ปริสัญญกุล
39 Symptom clusters and progressive muscle relaxation among persons with hepatocellular carcinoma นัทธมน วุทธานนท์
40 Thai Autonomous University Hospital: Structure and Performance Indicators Development วิจิตร ศรีสุพรรณ
41 Training teacher and adolescent school children for HIV/AIDS prevention and care in Chiang Mai Province วิจิตร ศรีสุพรรณ
42 Women as mothers: The case of Thai women in northern Thailand Pranee Liamputtong Rice
43 Workshop on Strengthening Collaboration between Nursing Education and Service วิภาดา คุณาวิกติกุล
44 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
45 กลวิธีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการส่งเสริมการให้อาหารเสริมในเขตชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
46 การกำจัดไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และเอ็นโดทอกซิน โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
47 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
48 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำรายงานการให้บริการสุขภาพครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชมนาด พจนามาตร์
49 การใช้วิทยุชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
50 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
แสดงหน้าละ 50 โครงการ - เรียงตามชื่อโครงการ หน้า  
ขึ้นบน


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th