KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 - หรรษา เศรษฐบุปผา
2 A qualitative study of the migration and adaptation experiences of Burmese migrant men living in Chiang Mai, Thailand Aaron W. Cashmore
3 Analysis of Knowledge Attitude and Practice of Families, Health Personnel, and Local Authorities on Breastfeeding. กรรณิการ์ กันธะรักษา
4 Best Practice Guideline for Prevention of Multidrug Resistant Organisms Transmission in Hospitals อะเคื้อ อุณหเลขกะ
5 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
6 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Review ยุพิน เพียรมงคล
7 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Reviews ยุพิน เพียรมงคล
8 Community Mobilization for Improving Quality of Life of People Living with HIV/AIDS พิกุล นันทชัยพันธ์
9 Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
10 Development of Quality Indicators of Important Aspect of Nosocomial Infection Prevention and Control วิลาวัณย์ เสนารัตน์
11 Dignified Dying: A Study of Nursing Interventions in Thailand พนิดา จันทโสภีพันธ์
12 Educational Interventions to Promote Women’s Breast Cancer Awareness พนิดา จันทโสภีพันธ์
13 Effects of the Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission Program on Knoledge and Practices Among Village Health Volunteers พัชราภรณ์ อารีย์
14 Impact Evaluation of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People (Phase III) ดวงฤดี ลาศุขะ
15 Knowledge, Risk Perception, Behavior and Diarrheal Diseases Burden among People in High and Low Diarrheal Incidence Areas of Northern Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
16 Prevention of Needle-stick and Sharp Injuries Among Hospital Personnel in Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
17 Situation Analysis of Hospital-Associated TB Transmission Prevention among Hospitals in Thailand: A National Survey อะเคื้อ อุณหเลขกะ
18 Spontaneous Breathing Trial with Low Pressure Support Protocol for Weaning Respirator in Surgical ICU นพ.กวีศักดิ์ จิตตะวัฒนรัตน์
19 Structuring of the Effective Exercise Model for Diatetes Mellitus among Elderly People in Japan and Thailand Yuko Yamaguchi
20 Systematic review: positioning of preterm infants for optimal physiological development วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
21 The Development and Application of Diabetic Foot Protocal in Chiang Mai University Hospital with an aim to Reduce Lower Extremity Amputation in Thai Population: A Preliminary Communication กิติพันธ์ ฤกษ์เกษม
22 The effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Depression in the elderly วรนุช กิตสัมบันท์
23 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase II Dr.Rick Zimmerman Dr.Knowlton Johnson
24 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase III Pamela Cupp
25 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase IV Johnson Knowlton W
26 Youth Alcohol use and risky sexual behavior of adolescents in Bangkok Phase V Johnson Knowlton W
27 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ปวยจิตเวช ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
28 โครงการนวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
29 1 การวิเคราะห์ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
30 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
31 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
32 1) รูปแบบการให้บริการสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทพร แสนศิริพันธ์
33 1. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย อายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี จุฑามาศ โชติบาง
34 1.1 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มเพื่อกระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
35 1.1 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ จุฑามาศ โชติบาง
36 1.2 ประสิทธิผลทางคลินิกของเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอดทารกก่อนกำหนดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
37 10. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กที่ป่วยเป็นโรค G6PD อุษณีย์ จินตะเวช
38 11. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
39 12. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
40 13. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
41 14. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
42 15. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
43 16. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
44 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนต้นแบบจากปลาสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
45 2) การพัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
46 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
47 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
48 2. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
49 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
50 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
51 3. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกลเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
52 4 การพัฒนาเนื้อสัมผัสของข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก นิรมล อุตมอ่าง
53 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
54 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
55 4. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จุฑามาศ โชติบาง
56 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
57 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
58 5. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี กาญจณีย์ สุมัชยา
59 6. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน พัชรี วรกิจพูนผล
60 7. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
61 8. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน เนตรทอง นามพรม
62 9. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
63 A Cutlurally Appropriate Intervention to Modify Weaning Behavior in Northern Thailand ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
64 A mixed methods review on the effectiveness of self-management retaining program for CAPD วณิชา พึ่งชมภู
65 Baseline Study to Assess Reproduce Health (RH) Needs Phayao and Pattani Province วารุณี ฟองแก้ว
66 Child-rearing Practices Among Primary Caregivers of HIV Infected Toddless and Preschools Children in Chiang Mai พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
67 Collaborative Study Using Q-methodology to Establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korea, and Thai (JACKeT) Nurse วารุณี ฟองแก้ว
68 Collaborative study using Q-methodology to establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korean, and Thai (JACKeT) Nurse Teresa Stone
69 Comparison of transcultural nursing competency between Thailand and Japan พนิดา จันทโสภีพันธ์
70 Determinant factors of personal recovery in persons with schizophrenia: a systematic review protocol ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
71 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
72 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
73 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
74 Development and Pilot Testing of Health Literacy Training Program for Nurses อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
75 Development of Nursing Care Quality วิภาดา คุณาวิกติกุล
76 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
77 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
78 Enhancing Care by Nutritional Promotion Training Program toward Food Consumption and Lipid Status among Hyperlipidemic พัชราภรณ์ อารีย์
79 HIV Prevention Among Thai Adolescent Males: A School Based Peer Assisted Progrm ศรีพรรณ กันธวัง
80 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth (Training Adolescent School Children) วิจิตร ศรีสุพรรณ
81 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth and Adult in Thailand วิลาวัณย์ เสนารัตน์
82 Living with AIDS วิจิตร ศรีสุพรรณ
83 Needs of Highland People and Problems Identified When Encountering Health Care Professionals : Case Study in a Karen Village, Northern Thailand Morag Ann McKerron
84 Nursing Care Quality Indicators: Definition and Implication วิภาดา คุณาวิกติกุล
85 Outcome of care in psychiatric patient : Patient's perception ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
86 Participation in Policy Development of Nurses อรอนงค์ วิชัยคำ
87 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
88 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
89 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
90 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
91 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
92 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
93 Research of coping behavior against perimenstrual symptoms of college students in Japan and Thailand พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
94 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
95 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
96 Rewards and Retention Among Nurses in Remote Area of Thailand: A Combined Approach กุลวดี อภิชาติบุตร
97 Risk Factors of Youth Sexually Transmitted Infections (STIs) Among Vocational School Students in Thailand Hiroya Matsuo
98 Status of nosocomial Tuberculosis Infection Control Practice of MOPH hospital Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
99 Strengthen Universal Precautions Practice Among Nursing Personnel วิจิตร ศรีสุพรรณ
100 Symptom clusters and progressive muscle relaxation among persons with hepatocellular carcinoma นัทธมน วุทธานนท์
101 Thai Autonomous University Hospital: Structure and Performance Indicators Development วิจิตร ศรีสุพรรณ
102 The Relationship between structural empowerment , phychological empowerment and burnout among nurses in healthcare setting: a quantitative systematic review protocol กุลวดี อภิชาติบุตร
103 Workplace Violence in the Health Sectors : A Case Study in Thailand เกสรา ศรีพิชญาการ
104 Workshop on Strengthening Collaboration between Nursing Education and Service วิภาดา คุณาวิกติกุล
105 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase III Pamela Cupp
106 Z baby Plus: โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ (ส่วนการประเมินคุณภาพโปรแกรม) จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
107 กรณีศึกษา: รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวในตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วารุณี แก่นสุข
108 กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสตรีมีครรภ์คนไทย กรรณิการ์ กันธะรักษา
109 กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน: บทเรียนรู้ความสำเร็จ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
110 กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
111 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
112 กลยุทธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา ดร.พระราชปริยัติ
113 กลวิธีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการส่งเสริมการให้อาหารเสริมในเขตชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
114 กลุ่มอาการผิดปกติทางโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
115 กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อกลุ่มอาการในผู้ที่เป็นมะเร็ง นัทธมน วุทธานนท์
116 การกำจัดไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และเอ็นโดทอกซิน โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
117 การเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของพยาบาลในเขตภาคเหนือ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
118 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
119 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
120 การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตของสตรีในสถานประกอบการ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
121 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์
122 การจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด ยุพิน เพียรมงคล
123 การจัดการความรู้การนำผังมโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
124 การจัดการชีวิตประจำวันของคนไทยที่มีภาวะอัมพาตท่อนล่าง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
125 การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ลินจง โปธิบาล
126 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
127 การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
128 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในการสอนทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
129 การจัดการเรียนรู้แบบดิจิตัลกลับด้านในชั้นเรียนออนไลน์วิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
130 การจัดการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กอนุบาลของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
131 การจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ในประเทศไทย สุกัญญา ปริสัญญกุล
132 การจัดการอาการในผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
133 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็ก 0-5 ปี และพฤติกรรมใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประคิณ สุจฉายา
134 การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
135 การใช้การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
136 การใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
137 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำรายงานการให้บริการสุขภาพครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชมนาด พจนามาตร์
138 การใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปิยะนุช ชูโต
139 การใช้แฟ้มสะสมงานในการศึกษากระบวนวิชาการบริหารการพยาบาลของนศ.พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
140 การใช้วิทยุชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
141 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
142 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
143 การดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เดชา ทำดี
144 การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
145 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชนศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
146 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและแบบทางเลือกในสตรีวัยกลางคนในจังหวัดเชียงใหม่ อภิรัช สกุลณียา
147 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
148 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
149 การได้รับอาหารในผู้ป่วยมะเร็งปอด พัชราภรณ์ อารีย์
150 การตรวจสอบความตรงของแบบวัดภาวะสุขภาพของเด็กตามการรับรู้ของเด็กไทยวัยเรียนและผู้ปกครอง ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
151 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะเริ่มดูดเต้านมมารดาโดยเร็ว ปริศนา สุนทรไชย
152 การตัดสินใจเลือกงานของพยาบาลจบใหม่กับความเห็นต่อนโยบายจูงใจและธำรงพยาบาลให้ปฏิบัติงานในชนบท เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
153 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
154 การติดตามผลพยาบาลนานาชาติผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยชุมชนและการสาธารณสุขมูลฐานของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
155 การเตรียมตัวก่อนเกษียณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
156 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
157 การถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ศักดา พรึงลำภู
158 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล เต็มดวง ช้อยหิรัญ
159 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
160 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลตนเอง อำไพ ชนะกอก
161 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสร้มสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ (ด้านสังคม) กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
162 การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
163 การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติพยาบาลของนักศึกษาำพยาบาล พันทิพย์ จอมศรี
164 การทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งไอน้ำระบบสุญญากาศ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
165 การทดสอบอุปกรณ์วัดกิจกรรมด้านร่างกายชนิดสวมใส่และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมด้านร่างกายและแบบวัดชีวจิตสังคม ประทุม สร้อยวงค์
166 การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
167 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน/ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ชมนาด พจนามาตร์
168 การทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) ธนพรรณ จรรยาศิริ
169 การนอนหลับแปรปรวนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย จินดารัตน์ ชัยอาจ
170 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ พวงพยอม ปัญญา
171 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านทางสื่อมวลชน นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
172 การนิเทศทางการพยาบาลตามรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
173 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) วิภาดา คุณาวิกติกุล
174 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ปีที่ 2 วิภาดา คุณาวิกติกุล
175 การบำบัดแบบเสริมของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในระยะต่างๆ ของการรอดชีวิต ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
176 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
177 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
178 การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฑารัตน์ มีสุขโข
179 การปฏิบัติการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
180 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
181 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
182 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยสตรีมะเร็งเต้านม รัชนี นามจันทรา
183 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการเล่นในเด็กที่ป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นันทา เลียววิริยะกิจ
184 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การ วิภาดา คุณาวิกติกุล
185 การปฏิรูปบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาภาคเหนือ (ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่) วิลาวัณย์ เสนารัตน์
186 การประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิจิตร ศรีสุพรรณ
187 การประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
188 การประเมินความต้องการของเด็กอายุ 0-6 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย รัตนาวดี ชอนตะวัน
189 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
190 การประเมินความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยจากการเรียนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฎิบัติการ อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
191 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดเชียงใหม่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
192 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
193 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
194 การประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลตามสมรรถนะหลักสำหรับพยาบาลวิชาชีพ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
195 การประเมินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ระยะที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
196 การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยเต่า ชรินรัตน์ พุทธปวน
197 การประเมินประสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
198 การประเมินประสิทธิภาพการทำลายเชื้อจุลชีพของเครื่อง V-Free® แบบเคลื่อนที่ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
199 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสมผสานระบบอบลมร้อนต้นแบบในการทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
200 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีผู้ประกอบอาชีพทอผ้าตีนจก บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เดชา ทำดี
201 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลเด็ก 1 (555311) จากมุมมองของนักศึกษาพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
202 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบการประชุมทางไกล: กรณีศึกษากระบวนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรการพยาบาล อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
203 การประเมินผลการจัดการเล่นใน "วันแห่งการเล่น" ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เกสรา ศรีพิชญาการ
204 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
205 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เบญจพร จุฑาโรจน์
206 การประเมินผลการพัฒนาทีม SRRT (พ.ศ.2548-2550) อะเคื้อ อุณหเลขกะ
207 การประเมินผลการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (563706) วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
208 การประเมินผลการเรียนรู้โดยการใช้แผนที่ความคิดในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลชุมชน (551392) ศิวพร อึ้งวัฒนา
209 การประเมินผลการสอนแบบโครงงานในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 1 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
210 การประเมินผลความสามารถทางคลินิกโดยการสอบแบบ Obstructive Structured Clinical Examination; OSCE พัชรี วรกิจพูนผล
211 การประเมินผลโครงการการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
212 การประเมินผลโครงการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยุพิน เพียรมงคล
213 การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
214 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เกสรา ศรีพิชญาการ
215 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
216 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
217 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
218 การประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
219 การประเมินภาระผู้ดูแลในประชากรไทย: การแปลเครื่องมือข้ามวัฒนธรรม กาญจนา ธานะ
220 การประเมินและการจัดการกับความปวดของเด็กในโรงพยาบาล จรัสศรี เย็นบุตร
221 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
222 การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการด้านการเพิ่มการเข้าถึงอนามัยแม่และเด็กในการดำเนินกลยุทธ์การทำให้มารดาปลอดภัยยิ่งขึ้นและผู้ชายเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพมารดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉวี เบาทรวง
223 การประเมินสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในพนักงานโรงงานผักกระป๋องแปรรูป วีระพร ศุทธากรณ์
224 การประเมินสมัชชาสุขภาพในอนุภาคที่ 1 วิลาวัณย์ เสนารัตน์
225 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริรัตน์ ปานอุทัย
226 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สมบัติ ไชยวัณณ์
227 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. นันทา เล็กสวัสดิ์
228 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
229 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
230 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
231 การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
232 การปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานลาบดิบของชาวบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ชรินรัตน์ พุทธปวน
233 การปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
234 การป้องกัน และการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกสรา ศรีพิชญาการ
235 การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันชัย มุ้งตุ้ย
236 การป้องกันการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 อะเคื้อ อุณหเลขกะ
237 การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
238 การป้องกันการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
239 การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
240 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
241 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
242 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
243 การป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร นพ.กิติพันธ์ ฤกษ์เกษม
244 การป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV: ปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนของเยาวชนเพศหญิงในเขตภาคเหนือตอนบน พนิดา จันทโสภีพันธ์
245 การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก: การวิจัยแบบมีส่วนร่วม รัตนาวดี ชอนตะวัน
246 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา วารุณี ฟองแก้ว
247 การเป็นบิดา: ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลังคลอด นันทพร แสนศิริพันธ์
248 การเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
249 การเปรียบเทียบระดับความเครียดและวิถีการปรับแก้ความเครียดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มีอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
250 การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
251 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของสตรีมีครรภ์ในเขตการปกครอง 4 จังหวัดภาคเนหือตอนบน เทียมศร ทองสวัสดิ์
252 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย วิจิตร ศรีสุพรรณ
253 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
254 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การให้การปรึกษา โสภา กรรณสูต
255 การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต: กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วณิชา พึ่งชมภู
256 การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็กตอนปลาย: โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม) หรรษา เศรษฐบุปผา
257 การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
258 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
259 การพัฒนรูปแบบการสอนแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
260 การพัฒนา nursing scholarship ในเอเชีย: ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางพยาบาลไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
261 การพัฒนา กระติ๊บข้าว สำหรับควบคุมปริมาณการบริโภคในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
262 การพัฒนากล่องจำลองการตรวจภายในเพื่อฝึกประเมินความก้าวหน้าของการคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
263 การพัฒนาการจัดการความปวดทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรม นัทธมน วุทธานนท์
264 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 สุสัณหา ยิ้มแย้ม
265 การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
266 การพัฒนาการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และการพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดระดับการตีตราตนเอง ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
267 การพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
268 การพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
269 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ตัวอย่างที่โรงพยาบาลลำปาง ฉวีวรรณ ธงชัย
270 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย กรรณิการ์ พงษ์สนิท
271 การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
272 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดวงฤดี ลาศุขะ
273 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
274 การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
275 การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
276 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
277 การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณในอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
278 การพัฒนาความรู้ทักษะ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 560492 สุกัญญา ปริสัญญกุล
279 การพัฒนาความสามารถในการดูแลภาวะติดเชื้อราในช่องปากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว วราวรรณ อุดมความสุข
280 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกระบวนวิชาการพยาบาลชุมชน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รังสิยา นารินทร์
281 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
282 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหนองบัว ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
283 การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
284 การพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้ทำงานแกะสลักไม้ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
285 การพัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
286 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินอาการและอาการแสดงในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดที่ไปเลี้ยงที่มีอาการเจ็บอกแบบไม่คงที่และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย นิตยา ภิญโญคำ
287 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
288 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับบุคคลทั่วไป จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
289 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉวีวรรณ ธงชัย
290 การพัฒนาเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์สำหรับการเลิกดื่มสุราของนักดื่มหน้าใหม่: เลิกเหล้าเข้าท่า หรรษา เศรษฐบุปผา
291 การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดวงฤดี ลาศุขะ
292 การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กัลยาณี ตันตรานนท์
293 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
294 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
295 การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงานการศึกษาด้านการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา วันชัย มุ้งตุ้ย
296 การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดีในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
297 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
298 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
299 การพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อวิชาชีพพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
300 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
301 การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสาน วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต (556391) ขวัญพนมพร ธรรมไทย
302 การพัฒนานวัตกรรมในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านชิ้นงานของวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อภิชน สมมิตร
303 การพัฒนาแนวปฏิบัตและขั้นตอนปฏิบัติในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
304 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต พิกุล นันทชัยพันธ์
305 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อัมพวัลย์ ทักษิณสุข
306 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
307 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
308 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
309 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
310 การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
311 การพัฒนาแบบประเมินความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา นันทพร แสนศิริพันธ์
312 การพัฒนาแบบประเมินชุมชนระบบออนไลน์ สำหรับกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
313 การพัฒนาแบบประเมินสภาวะการปฏิบัติหน้าที่ของมารดา ฉวี เบาทรวง
314 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำทางคลินิกสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ทรียาพรรณ สุภามณี
315 การพัฒนาแบบมาตรวัดมิติสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในกระบวนวิชาระบาดวิทยา หลักสูตรนานาชาติ วีระพร ศุทธากรณ์
316 การพัฒนาแบบวัดความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรวัยทารก กิ่งฟ้า แสงลี
317 การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปฏิพร บุญเกล้า
318 การพัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
319 การพัฒนาแบบวัดศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
320 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับนักศึกษา ในหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 กริช ศรีธีระจิตต์
321 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล มช. ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
322 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง และแบบอันตราย สมบัติ สกุลพรรณ์
323 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสารเสพติด: โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม หรรษา เศรษฐบุปผา
324 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา หรรษา เศรษฐบุปผา
325 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
326 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง พัชรี วรกิจพูนผล
327 การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
328 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วณิชา พึ่งชมภู
329 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตชนิดล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง วณิชา พึ่งชมภู
330 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
331 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
332 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทศพร คำผลศิริ
333 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
334 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
335 การพัฒนาโปรแกรมการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อวยพร ตัณมุขยกุล
336 การพัฒนาโปรแกรมการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมโดยการใช้สื่อเสมือนจริง Miyae Yamakawa
337 การพัฒนาโปรแกรมการอบรมพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
338 การพัฒนาโปรแกรมกำกับและติดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ
339 การพัฒนาโปรแกรมครอบครัวเพื่อการป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
340 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง พัชราภรณ์ อารีย์
341 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา นงค์คราญ วิเศษกุล
342 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำรายการอ้างอิงงานวิจัยทางการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
343 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับครอบครัวที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัว ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
344 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุติญาภัค มีพงษ์
345 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มนัสชนก ศรีธีระจิตต์
346 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ ลินจง โปธิบาล
347 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินความเสี่ยงจากการขนย้ายสิ่งของด้วยมือ วีระพร ศุทธากรณ์
348 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
349 การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ นัทธมน วุทธานนท์
350 การพัฒนาพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
351 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
352 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้สมองอักเสบ วิจิตร ศรีสุพรรณ
353 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
354 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรูมาติค ประคิณ สุจฉายา
355 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ: แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก วารุณี ฟองแก้ว
356 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
357 การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
358 การพัฒนาระบบการดูแลโดยผู้ดูแล ชมนาด พจนามาตร์
359 การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบญจพร จุฑาโรจน์
360 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
361 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
362 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
363 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนตรทอง นามพรม
364 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยครอบครัว กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
365 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
366 การพัฒนาระบบติดตามสถานะการตรวจลงตราของนักศึกษาต่างชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล
367 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ นงค์คราญ วิเศษกุล
368 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
369 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
370 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
371 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
372 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
373 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
374 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
375 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
376 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
377 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
378 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
379 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
380 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
381 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
382 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
383 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
384 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
385 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
386 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
387 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
388 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
389 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
390 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
391 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
392 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
393 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
394 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
395 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
396 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
397 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
398 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
399 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
400 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
401 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
402 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
403 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
404 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
405 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กริช ศรีธีระจิตต์
406 การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พจนา พิชิตปัจจา
407 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
408 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ศิวพร อึ้งวัฒนา
409 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
410 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
411 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
412 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
413 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
414 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
415 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
416 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
417 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
418 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
419 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
420 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
421 การพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
422 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเลคโทรนิคส์ (Integrated E-Learning Course) สำหรับนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี หรรษา เศรษฐบุปผา
423 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ WellHotel สมใจ ศิระกมล
424 การพัฒนารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รังสิยา นารินทร์
425 การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอย แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
426 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความเจ็บปวดเรื้อรังโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ศรีพรรณ กันธวัง
427 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
428 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
429 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ หรรษา เศรษฐบุปผา
430 การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ทศพร คำผลศิริ
431 การพัฒนารูปแบบการบริการ สปาเพื่อสุขภาพของล้านนา อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
432 การพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
433 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประทุม สร้อยวงค์
434 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาล วณิชา พึ่งชมภู
435 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
436 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบการประเมินแฟ้มงาน ในวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (555492) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พัชรี วรกิจพูนผล
437 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบรู้จริง สมใจ ศิระกมล
438 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
439 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
440 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส พิกุล นันทชัยพันธ์
441 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
442 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาพยาบาล พิกุล นันทชัยพันธ์
443 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
444 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในชุมชนภาคเหนือ ประทุม สร้อยวงค์
445 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
446 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
447 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
448 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและผลต่อการปฏิบัติการเลี้ยงนมมารดาในสตรีที่ทำงานนอกบ้าน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
449 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น สุสัณหา ยิ้มแย้ม
450 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
451 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ธานี แก้วธรรมานุกูล
452 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานเซรามิก วันเพ็ญ ทรงคำ
453 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
454 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
455 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาด สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
456 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รังสิยา นารินทร์
457 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
458 การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาสำหรับสตรีตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหางดง ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
459 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายชุมชนสวัสดิการสำหรับผู้สุงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน อำไพ ชนะกอก
460 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
461 การพัฒนารูปแบบสปาไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
462 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จุฑารัตน์ มีสุขโข
463 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย วันเพ็ญ ทรงคำ
464 การพัฒนาและทดสอบวิดิทัศน์การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล สรัญญา วรรณชัยกุล
465 การพัฒนาและนำการวางแผนจำหน่ายไปปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พิกุล บุญช่วง
466 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาพยาบาล จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
467 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
468 การพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย (แบบออนไลน์): โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ หรรษา เศรษฐบุปผา
469 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่าย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
470 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 2: การมีส่วนร่วมของชุมชน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
471 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ งานแกะสลักไม้ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
472 การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ วณิชา พึ่งชมภู
473 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช: การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
474 การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
475 การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ทำงานแกะสลักไม้ในการดูแลสุขภาพตนเอง สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
476 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการสูบบุหรี่และการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
477 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี วิจิตร ศรีสุพรรณ
478 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ทศพร คำผลศิริ
479 การพัฒนาศักยภาพชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ: ระยะที่ 1 ลินจง โปธิบาล
480 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
481 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน ดวงฤดี ลาศุขะ
482 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
483 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
484 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที
485 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
486 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปีที่ 1) อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
487 การพัฒนาสร้างเครื่องมือประมาณค่าภาวะทุกข์ในการให้การดูแลบุคคลในครอบครัวไทยที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง หรรษา เศรษฐบุปผา
488 การพัฒนาสัญญาการเรียนรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
489 การพัฒนาสื่อ Social Media การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อะเคื้อ อุณหเลขกะ
490 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา 551495 การรักษาโรคเบื้องต้น ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
491 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนวิชา 554391 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1เรื่อง การสอนการออกกำลังกาย อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
492 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การเยี่ยมบ้านในกระบวนวิชา 551492 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
493 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา 551411 การพยาบาลชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
494 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
495 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด สุจิตรา ชัยวุฒิ
496 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภารดี นานาศิลป์
497 การพัฒนาสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
498 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย ขวัญพนมพร ธรรมไทย
499 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม ดวงฤดี ลาศุขะ
500 การพัฒนาสื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปิยะนุช ชูโต
501 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การบริหารยาในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
502 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันสำหรับนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
503 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เลี้ยงดูหลักชาวอาข่า ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
504 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การป้องกันการติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น อะเคื้อ อุณหเลขกะ
505 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยครอบครัวโดยการเยี่ยมบ้าน ศิวพร อึ้งวัฒนา
506 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยโรงเรียน กัลยาณี ตันตรานนท์
507 การพัฒนาสื่อเว็บไซต์และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
508 การพัฒนาสื่อสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
509 การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนบ้านกวน หมู่ 6 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
510 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุบ้านข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
511 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โสภา กรรณสูต
512 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย: คู่มือการฝึกปฏิบัติทางงานคลินิกในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
513 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัชรี นาคะป่า
514 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การนวดทารก โสภา กรรณสูต
515 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สุสัณหา ยิ้มแย้ม
516 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
517 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปริญญา คลี่สกุล
518 การพัฒนาหมู่บ้านอาข่าต้นแบบในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมพูนุท สิงห์มณี
519 การพัฒนาหุ่นแขนให้สารละลายทางหลอดเลือดและหุ่นสำหรับฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
520 การพัฒนาหุ่นจำลองเต้านมเพื่อการสอนการดูแลเต้านม สุสัณหา ยิ้มแย้ม
521 การพัฒนาหุ่นจำลองแผลสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
522 การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
523 การพัฒนาองค์ประกอบหลักของความรอบรู้ด้านนโยบายในบริบทของการพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
524 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่บริโภคแต่ละวันด้วยตนเองในวัยรุ่น เบญจมาศ สุขสถิตย์
525 การฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอดในโรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
526 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน ชมนาด พจนามาตร์
527 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรรณิการ์ พงษ์สนิท
528 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ รังสิยา นารินทร์
529 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านยั้งปวน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
530 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
531 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
532 การยอมรับวัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus ของผู้ปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
533 การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของชุมชนในการบริโภคสารไอโอดีน เกสรา ศรีพิชญาการ
534 การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
535 การรับภาวะเสี่ยงจากการทำงานและพฤติกรรมป้องกันของคนทำงานในกลุ่มเกษตรกรรม: แรงงานนอกระบบ ธานี แก้วธรรมานุกูล
536 การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคโควิด-19 ของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
537 การรับรู้ ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรีอาเซียน นงนุช ไชยยศ
538 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน สุธิศา ล่ามช้าง
539 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุธิศา ล่ามช้าง
540 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน สุธิศา ล่ามช้าง
541 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน สุธิศา ล่ามช้าง
542 การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย พันทิพย์ จอมศรี
543 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมจากการเรียนกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน พันทิพย์ จอมศรี
544 การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
545 การรับรู้ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
546 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัดและแรงจูงใจของพยาบาลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
547 การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
548 การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กเล็ก อมรรัชช์ งามสวย
549 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล กุลวดี อภิชาติบุตร
550 การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
551 การลดการเกิดแผลกดทับโดยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
552 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม พัชราภรณ์ อารีย์
553 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
554 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
555 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติของครอบครัว บุคลากรทางสุขภาพ ครู และองค์กรส่วนท้องถิ่นในการขจัดโรคจากการขาดไอโอดีน เกสรา ศรีพิชญาการ
556 การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 สุธิศา ล่ามช้าง
557 การวิเคราะห์แบบทดสอบวิชาการพยาบาล ละออ ตันติศิรินทร์
558 การวิเคราะห์ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน 8 จังหวัดภาคเหนือ: การศึกษานำร่อง ศักดา พรึงลำพู
559 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษา ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
560 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านในผู้ที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในเขตบริบทภาคเหนือ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
561 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
562 การวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยฟื้นตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง วราวรรณ อุดมความสุข
563 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
564 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
565 การวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง: ศึกษาเปรียบเทียบในชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กะเหรียง ลีซอ มูเซอ สุวิท อินทอง
566 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนแห่งหนึ่ง ดวงเดือน บุดดา
567 การวิเคราะห์สถานการณ์การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
568 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ธานี แก้วธรรมานุกูล
569 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
570 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย วีระพร ศุทธากรณ์
571 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการจัดการดุแลภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผุ้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
572 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง นาดา ลัคนหทัย
573 การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่บุรณาการนำร่องภาคเหนือ: ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
574 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง พระราชปริยัติ ปินะดวง
575 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด พัชรี วรกิจพูนผล
576 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ: การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด หรรษา เศรษฐบุปผา
577 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 เมธี พยองยงค์
578 การวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉวีวรรณ ธงชัย
579 การศึกษาการจัดชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ศิริพร กัญชนะ
580 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน จังหวัดเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
581 การศึกษาเกณฑ์ปกติเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของคนไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
582 การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
583 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พญ.รัตนา พันธ์พานิช
584 การศึกษาความรู้ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออาสาสมัครสาธารณสุขและการให้บริการอนามัย วิจิตร ศรีสุพรรณ
585 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดลำปาง กรรณิกา ทองอุบล
586 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
587 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
588 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
589 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
590 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
591 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน กรรณิกา ทองอุบล
592 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
593 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่ศีรษะของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
594 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่กระดูกหักของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
595 การศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มแม่และเด็ก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สุกฤตา สวนแก้ว
596 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Body Image Satisfaction and Self Esteem ในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน สุกัญญา พีระวรรณกุล
597 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุพิน กลิ่นขจร
598 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
599 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อวยพร ตัณมุขยกุล
600 การศึกษาทรัพยากร ภาระและผลการรักษาในไอซียูในประเทศไทย ครั้งที่ 1 กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
601 การศึกษาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ ปราณีต สวัสดิรักษา
602 การศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลในการเขียนบทความลงพิมพ์ในวารสาร อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
603 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนอนหลับของผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
604 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการรับประทานยาสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
605 การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่มารดาหลังคลอดได้รับตามความคาดหวังและความเป็นจริงในหอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
606 การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้กระบอกฉีดยาชนิดใช้หลายครั้งและชนิดใช้ครั้งเดียว สุสัณหา ยิ้มแย้ม
607 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกับเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
608 การศึกษาระดับความสูงของยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ สุกัญญา ปริสัญญกุล
609 การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
610 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
611 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ศิริพันธุ์ สาสัตย์
612 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการบกพร่องของความจำในระดับต่ำๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
613 การศึกษาหายีนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการบกพร่องของความจำในระดับต่ำๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
614 การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
615 การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความผิดทางกฎหมายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท นพ.ณรงค์ มณีทอน
616 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
617 การส่งเสริมการนอนหลับในพยาบาลที่ทำงานเป็นกะ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
618 การส่งเสริมการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
619 การส่งเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลโดยการใช้เกมส์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
620 การส่งเสริมความมั่นใจและทักษะในการอภิปรายของนักศึกษาสาขาพยาบาลสตรี เกสรา ศรีพิชญาการ
621 การส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์จากประสบการณ์ของบิดามารดา ครอบครัว เยาวชนสตรี และบุคลากรทางการพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
622 การส่งเสริมโภชนาการต่อความรู้โภชนาการและความเชื้อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูง พัชราภรณ์ อารีย์
623 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
624 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
625 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
626 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
627 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
628 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
629 การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษาภาคปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 (552215) สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
630 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจร่างกายททารกแรกเกิด จุฑามาศ โชติบาง
631 การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
632 การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ขวัญพนมพร ธรรมไทย
633 การสร้างแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปฏิพร บุญเกล้า
634 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ กิ่งฟ้า แสงลี
635 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลเด็กป่วยประจำวัน สุธิศา ล่ามช้าง
636 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การตรวจครรภ์ พันทวี เชื้อขาว
637 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสวนปัสสาวะ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
638 การสร้างสมรรถนะของนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
639 การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบภาพพลิกและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การดูแลและรักษาตาเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
640 การสร้างเสริมภาวะปกติสุขแก่เด็กป่วยเรื้อรังและครอบครัว เกสรา ศรีพิชญาการ
641 การสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านแม่ข่องใต้ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
642 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1 ศิริรัตน์ ปานอุทัย
643 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในชุมชน เนตรทอง นามพรม
644 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในสถานพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
645 การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
646 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2546-2556 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
647 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ
648 การสำรวจการกระจายอัตรากำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล วงจันทร์ เพชรพิเชษฐเชียร
649 การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
650 การสำรวจข้อมูลจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในพพื้นที่ปฏิบัติโครงการหลวง หมู่ 7 บ้านสะโง๊ะ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงแสน จ.เชีงราย ราตรี โอภาส
651 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ลินจง โปธิบาล
652 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลในภาวะวิกฤตในประเทศไทย ฉวีวรรณ ธงชัย
653 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอในหมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
654 การสำรวจปัญหาความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านตามมุมมองของผู้ป่วย ญาติและชุมชน สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
655 การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
656 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (สกสอ.) ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
657 การสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่ามูเซอและลีซอในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
658 การสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับสตรีในสถานประกอบการ จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
659 การเสริมทักษะในการให้อาหารทางสายให้อาหารต่อการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล พัชราภรณ์ อารีย์
660 การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดการเบื้องต้นในประชากร จังหวัดเชียงใหม่: โครงการวิจัย (ระยะที่ 1) "ความรู้เกี่ยวกับโรค ความตระหนักในความสำคัญของโรค ความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในกา ลินจง โปธิบาล
661 การให้การดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
662 การให้สุขศึกษาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเด็กวัยรุ่นชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
663 การอบรมความรู้การจัดการอาการไข้ในเด็กสำหรับผู้ปกครอง ปาริฉัตร แสนไชย
664 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
665 กิจกรรมการพยาบาลและประเภทของผู้ทำการพยาบาลในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มยุรา กาญจนางกูร
666 ขีดความสามารถของครอบครัวในการให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ พิกุล บุญช่วง
667 ความคาดหวังของชาวต่างประเทษที่มีต่อบริการทางการแพทย์และทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
668 ความคิดเห็นของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มยุรา วิวรรธนะเดช
669 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการประเมินสัมฤทธิ์ผลด้วยการสอบ objectice structured clinical examination (OSCE) นัทธมน วุทธานนท์
670 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ (557491) ภารดี นานาศิลป์
671 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการทำบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ชัชฏาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร
672 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการดันมดลูกในระยะที่สองของการคลอด บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
673 ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอบการปฏิบัติทางคลินิกแบบโครงสร้างเชิงปรนัย ในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 นัทธมน วุทธานนท์
674 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อโครงการจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
675 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดการเรีนยการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสร์ (557491) ภารดี นานาศิลป์
676 ความคิดเห็นของมารดาและพยาบาลต่อบทบาทของมารดาในการดูแลเด็กขณะอยู่ในโรงพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
677 ความคิดเห็นและความร่วมมือของลูกค้าต่อการใช้ตราสัญญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
678 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
679 ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้และปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
680 ความเครียดในญาติผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ชรินรัตน์ พุทธปวน
681 ความเครียดรูปแบบการเผชิญความเครียดและการดูแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยเอดส์ ภารดี นานาศิลป์
682 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ลินจง โปธิบาล
683 ความเครียดและปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย อัศวินี นามะกันคำ
684 ความเครียดและภาวะการมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
685 ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
686 ความชุก ปัจจัยและผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส เกสรา ศรีพิชญาการ
687 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุสตรีไทยในชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โรจนี จินตนาวัฒน์
688 ความเชื่อแผนโบราณและพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
689 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก นัทธมน วุทธานนท์
690 ความต้องการขณะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีของผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
691 ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาวะวิกฤติ สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล
692 ความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานและพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
693 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
694 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
695 ความต้องการของพยาบาลในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
696 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพในการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
697 ความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในระยะคลอด พะยอม อยู่สวัสดิ์
698 ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านม ขนิษฐา รัตนกัลยา
699 ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนัก ขนิษฐา รัตนกัลยา
700 ความต้องการตามการรับรู้ของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ รัตนาวดี ชอนตะวัน
701 ความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทย ละออ ตันติศิรินทร์
702 ความต้องการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา ละออ ตันติศิรินทร์
703 ความต้องการและการดำเนินงานอาชีวอนามัยตามมาตรฐานเชิงโครงสร้าง นงเยาว์ อุดมวงศ์
704 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
705 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด เนตรทอง ทะยา
706 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
707 ความต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ พัชราภรณ์ อารีย์
708 ความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะของกรอบแนวคิดของประสบการณ์ความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย นาดา ลัคนหทัย
709 ความทุกข์ทรมนและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
710 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
711 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
712 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม FACT-BL ฉบับภาษาไทย ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
713 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชมพูนุท ศรีรัตน์
714 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี: การศึกษาแบบผสานวิธี ขนิษฐา รัตนกัลยา
715 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ มรรยาท ณ นคร
716 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบริการของหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
717 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด มยุลี สำราญญาติ
718 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นันทา เล็กสวัสดิ์
719 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อกิจกรรมพยาบาลเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน ละออ ตันติศิรินทร์
720 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการในแผนกอุบัติดหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สุพิศ รุ่งเรืองศรี
721 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของหน่วยปริญญาบัณฑิต งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรพิน พรหมตัน
722 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการให้บริการห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กมลชนก กาวิล
723 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยแบบผสมผสานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
724 ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
725 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ผังความคิดในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ พัชรี วรกิจพูนผล
726 ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิระ สุริยะวงค์
727 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ยุพิน เพียรมงคล
728 ความรู้ ความคิดเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศศึกาของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา วิจิตร ศรีสุพรรณ
729 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง ลินจง โปธิบาล
730 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของสตรีเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
731 ความรู้ เจตคติและความตั้งใจของสตรีที่มีเพศสัมพันธ์โดยได้รับค่าตอบแทนเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสแพบพิลโลมา มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองโรค ชำนาญ เกียรติพีรกุล
732 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ณัฐวรรณ สุวรรณ
733 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี อมรรัตน์ งามสวย
734 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง นันทพร แสนศิริพันธ์
735 ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
736 ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรจนี จินตนาวัฒน์
737 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
738 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
739 ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี อะเคื้อ อุณหเลขกะ
740 ความรู้และการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณัฐวรรณ สุวรรณ
741 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดจากหัตถการในทารก รัตนาวดี ชอนตะวัน
742 ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดา เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการของทารก" เกสรา ศรีพิชญาการ
743 ความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกวัย 0-2 เดือน บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
744 ความรู้และการปฏิบัติในการเตรียมและให้ยาเคมีรักษา รัตนาวดี ชอนตะวัน
745 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติของผู้นำทางพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
746 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคกลาง ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
747 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิภาดา คุณาวิกติกุล
748 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคใต้ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
749 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
750 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
751 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิชาออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัทลียา ศิริภัทรากูร
752 ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
753 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ HPV มะเร็งปากมดลูกและความตั้งใจรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
754 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวรรณ สุวรรณ
755 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อป้องกันภาวะขาดไอโอดีนในสตรีตั้งครรภ์ พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
756 ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
757 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุกัญญา ชัยชนะ
758 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
759 ความวิตกกังวล การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและพยาบาล และการปฏิบัติป้องกันอาการชักจากไข้ของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
760 ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดใหญ่ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
761 ความวิตกกังวลของข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
762 ความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้ง สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
763 ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงานกับความต้องการด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิชน สมมิตร
764 ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติการให้อาหารบุตร ต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน (การศึกษานำร่อง) Anan Cristina Lindsay
765 ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติการให้อาหารบุตร ต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน (การศึกษานำร่อง) Anan Cristina Lindsay
766 ความสัมพันธภาพระหว่างสัมพันธภาพของคู่สมรสกับน้ำหนักและสภาวะของทารกแรกเกิด เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
767 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภทพร บวรทิพย์
768 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภาคปฏิบัติกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคปฏิบัติ สมบัติ ไชยวัณณ์
769 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งปาดมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา มนรดา ธรรมจารีย์
770 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง สมบัติ ไชยวัณณ์
771 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานความสามารถการเฝ้าติดตามของพยาบาลในโรงพยาบาลกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
772 ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง วิธีการจัดการกับความขัดแย้งกับความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะทำงานอยู่ต่อไป และการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ วิภาดา คุณาวิกติกุล
773 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วย สุธิศา ล่ามช้าง
774 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มรรยาท ณ นคร
775 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกสรา ศรีพิชญาการ
776 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของมารดาเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน นันทา เลียววิริยะกิจ
777 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
778 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล กลวิธีการเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก นิตยา ภิญโญคำ
779 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ บุญพิชชา จิตต์ภักดี
780 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ แรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
781 ความสามารถในการเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ อวยพร ตัณมุขยกุล
782 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาล 3 ระดับ วิจิตร ศรีสุพรรณ
783 คุณภาพการดูแลหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
784 คุณภาพการนอนหลับ ความง่วงนอนในเวลากลางวัน และสมรรถภาพการทำงานในเวลากลางวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นก่อนและหลังการได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ธีรกร ธีรกิตติกุล
785 คุณภาพการนอนหลับของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ วันเพ็ญ ทรงคำ
786 คุณภาพการนอนหลับในผู้ที่ขับรถบัสโดยสารประจำทาง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
787 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในระยะ 72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด นันทา เล็กสวัสดิ์
788 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ ชัยอาจ
789 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
790 คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย พนิดา จันทโสภีพันธ์
791 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี สุสัณหา ยิ้มแย้ม
792 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ : ภาคเหนือ วารุณี ฟองแก้ว
793 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน:มุมมองของผู้ป่วยและญาติ ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
794 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย สุวิท อินทอง
795 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกหัก มรรยาท ณ นคร
796 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดทำทางเดินปัสสาวะใหม่ ขนิษฐา รัตนกัลยา
797 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
798 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทิพพาพร ตังอํานวย
799 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บกลุ่มเส้นประสาทเบรเคียล มรรยาท ณ นคร
800 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล ลินจง โปธิบาล
801 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
802 คุณลักษณะของพยาบาล คุณลักษณะขององค์การ และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศไทย กุลวดี อภิชาติบุตร
803 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
804 เครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสุขอนามัยทางพศและอนามัยการเจิรญพันธุ์: การมีส่วนร่วมของเยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน วารุณี ฟองแก้ว
805 เครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ : (เครือข่ายวิถีชีวิตในเมือง) วารุณี ฟองแก้ว
806 เครื่องชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทย สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
807 เครื่องมือวัดประสบการณ์และการช่วยเหลือเหยื่อรายที่สอง: การแปล การดัดแปลงเชิงวัฒนธรรมและการประเมินคุณภาพให้เข้ากับบริบทไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
808 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
809 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
810 โครงการ ปัญญาชน คนไม่เมา: การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
811 โครงการการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 588112 ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล (ตอนที่ 1) อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
812 โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน วิภาดา คุณาวิกติกุล
813 โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน วิภาดา คุณาวิกติกุล
814 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการสุขภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
815 โครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน รังสิยา นารินทร์
816 โครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน รังสิยา นารินทร์
817 โครงการการสนับสนุนวิชาการสำหรับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย): ภาคเหนือ ระยะที่ 2 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
818 โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบโปรแกรม ภายใต้งานวิจัย Z-Size Ladies ปิยะนุช ชูโต
819 โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบโปรแกรม ภายใต้งานวิจัย Z-Size Ladies ปิยะนุช ชูโต
820 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
821 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
822 โครงการความรอบรู้ทางสุขภาพ: ภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ โกนิฎฐ์ ศรีทอง
823 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
824 โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของความปวดระหว่างการวัด 2 วิธี นัทธมน วุทธานนท์
825 โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
826 โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ (ปีที่ 2) ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
827 โครงการที่ 1 กรณีศึกษานำร่อง วิเคราะห์สถานการณ์การรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
828 โครงการที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
829 โครงการประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
830 โครงการประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
831 โครงการผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด: โครงการโทรถามตามเยี่ยมกรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
832 โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
833 โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน วารุณี ฟองแก้ว
834 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จุฑามาศ โชติบาง
835 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จุฑามาศ โชติบาง
836 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ จุฑามาศ โชติบาง
837 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ จุฑามาศ โชติบาง
838 โครงการย่อยที่ 1 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลชุมชน ทรียาพรรณ สุภามณี
839 โครงการย่อยที่ 2 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลทั่วไป เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
840 โครงการย่อยที่ 3 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การ ในโรงพยาบาลศูนย์ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
841 โครงการย่อยที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ อัศวินี นามะกันคำ
842 โครงการย่อยที่ 4 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยพยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
843 โครงการย่อยที่ 5 ทัศนะและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
844 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 6 ปีในระดับปฐมภูมิ ประคิณ สุจฉายา
845 โครงการศึกษาประสิทธิภาพด้านการทำลายเชื้อของเครื่องพาสเจอร์ไรเซชั่น วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
846 โครงการศึกษาผลการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย: ภาคเหนือ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
847 โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วิลาวัณย์ เสนารัตน์
848 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ระดับประเทศ จุฑามาศ โชติบาง
849 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ระดับประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
850 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ จุฑามาศ โชติบาง
851 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ จุฑามาศ โชติบาง
852 โครงการสำรวจความต้องการชุดบริการอนามัยโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ดรุณี ทายะติ
853 โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
854 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
855 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
856 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
857 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
858 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ เนตรทอง นามพรม
859 โครงการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่องานวิจัยทางพันธุศาสตร์ ทางด้านการพยาบาล (Laboratory of Genetics Nursing Research) จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
860 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
861 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดคอ ทรียาพรรณ สุภามณี
862 เจตคติ ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ภารดี นานาศิลป์
863 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 วิภาดา คุณาวิกติกุล
864 ฐานวิถีชีวิตใหม่: การยกระดับนวัตกรรมสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทพร แสนศิริพันธ์
865 ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในหออภิบาลทารกแรกเกิด วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
866 ต้นทุนกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ (552217) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
867 ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
868 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
869 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
870 ตำราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขนิษฐา รัตนกัลยา
871 ถอดบทเรียนการเรียนออนไลน์ในกระบวนวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ในช่วงการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด-19 เกสรา ศรีพิชญาการ
872 ทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยของแรงงานต่างด้าวและเกษตรอินทรีย์ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
873 ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
874 ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นในการปฏิบัติการพยาบาลทางศัลยกรรม ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
875 ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพต่อการให้บริการสุขภาพแก่คนต่างด้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อรอนงค์ วิชัยคำ
876 ทัศนคติต่อความตายและผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทัศนา มหานุภาพ
877 ทัศนคติต่อตนเองและความรู้สึกที่มีคุณค่าแห่งตนในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
878 ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศและความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตนด้านสุขภาพที่มีต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์
879 ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
880 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช สุชารี เหล่ารักพงษ์
881 นวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT) ธนียา เจติยานุกรกุล
882 นวัตกรรมหูฟังบันทึกเสียง ชมพูนุท ศรีรัตน์
883 นวัตกรรมอาหาร: เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มต่อการผลิตน้ำนมในมารดาคลอดทารกก่อนกำเนิดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
884 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
885 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
886 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
887 นิสัยการอ่านและรูปแบบการอ่านในนักศึกษาพยาบาล วีระพร ศุทธากรณ์
888 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการทบทวนและฝึกหัด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
889 บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ (พื้นที่ภาคเหนือ เขต 1) สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
890 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน: ผลกระทบต่อความซึมเศร้า ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
891 บรรยากาศขององค์กร ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การสร้างเสริมพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานของผู้บริหารพยาบาลและพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
892 บริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย : การศึกษานำร่อง ศักดา พรึงลำภู
893 บริโภคนิสัยของมารดาที่มีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
894 บันทึกทางการพยาบาล: แนวคิด วิธีบันทึก และการใช้ประโยชน์ ประคิณ สุจฉายา
895 แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
896 แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตชนบท จ.เชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
897 แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
898 แบบแผนสุขภาพ ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในเขตหมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราตรี โอภาส
899 แบบแผนสุขภาพของผู้ป่วยโรคจิตในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วรนุช กิตสัมบันท์
900 แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
901 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต วณิชา พึ่งชมภู
902 ประมวลองค์ความจำเป็นเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
903 ประเมินโครงการให้ความรู้ป่องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน ขององค์การพีเอช-เจแปนประจำประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
904 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
905 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
906 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
907 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
908 ประโยชน์และอุปสรรคในการเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
909 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
910 ประสบการณ์การได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ สุนทรี ศรีโกไสย
911 ประสบการณ์การทำงานกับความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในเขตภาคเหนือ พันทิพย์ จอมศรี
912 ประสบการณ์การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด จริยาพร ศรีสว่าง
913 ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกสะท้อนคิดประจำวันของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
914 ประสบการณ์ของคู่สมรสชายต่อการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากความผิดปกติของทารกในครรภ์ นงลักษณ์ เฉลิมสุข
915 ประสบการณ์ของบิดามารดาในการปลูกฝังอัตลักษณ์ทางเพศในบริบทไทยเหนือ เกสรา ศรีพิชญาการ
916 ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่มีคู่สมรสเป็นผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางศัลยกรรม ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
917 ประสบการณ์ของสตรีที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ สมพิศ อำไพ
918 ประสบการณ์ความเจ็บปวดและการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มยุลี สำราญญาติ
919 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
920 ประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning อัศวินี นามะกันคำ
921 ประสบการณ์ในการเรียนแบบ E-learning หรรษา เศรษฐบุปผา
922 ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
923 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นัทธมน วุทธานนท์
924 ประสิทธิผลของการจัดการด้านพฤติกรรมและจิตสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ จินดารัตน์ ชัยอาจ
925 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิคส์แบบนำมาประกอบกันสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพยาบาลศาสตร์ หรรษา เศรษฐบุปผา
926 ประสิทธิผลของการชั่งน้ำหนักตนเองร่วมกับกิจกรรมอื่นในการดูแลน้ำหนักตัวที่เพิ่มในระยะตั้งครรภ์และน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอด: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ ปิยะนุช ชูโต
927 ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
928 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พิกุล นันทชัยพันธ์
929 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม: กรณีศึกษาหลายสถาบัน ฉวีวรรณ ธงชัย
930 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปริศนา วะสี
931 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
932 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กัญญรัตน์ ผึ่งบรรหาร
933 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ วราวรรณ ยศธรรมเสนี
934 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท ปรีชา ยศธรรมเสนี
935 ประสิทธิผลของการใช้ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดิศักดิ์ พวงสมบัติ
936 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก" (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ นิตยวัน
937 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองในสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
938 ประสิทธิผลของการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ สุจิตรา ชัยวุฒิ
939 ประสิทธิผลของการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
940 ประสิทธิผลของการรักษาโดยใช้โปรไบโอติก พรีไอโอติก และซินไปโอติกต่อการลดภาวะแรกซ้อนหลังการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
941 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาลินี วัฒนากูล
942 ประสิทธิผลของการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง พัชราภรณ์ อารีย์
943 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฟ้องเจิงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ศิริรัตน์ ปานอุทัย
944 ประสิทธิผลของคู่มือการบำบัดภาวะวิตกกังวลด้วยตนเองโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล สรัญญา วรรณชัยกุล
945 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การวิจัยเชิงทดลอง ลินจง โปธิบาล
946 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตต่อระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล กัลยาณี ตันตรานนท์
947 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารในครอบครัวเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุรา กรณีศึกษา โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หรรษา เศรษฐบุปผา
948 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
949 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
950 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
951 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
952 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อัญชลี จิตราภิรมย์
953 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ลินจง โปธิบาล
954 ประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ณัฐวรรณ สุวรรณ
955 ประสิทธิผลของอาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีความยากลำบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
956 ประสิทธิผลโครงการฝึกเสริมทักษะทางการพยาบาล สุภารัตน์ วังศรีคูณ
957 ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
958 ประสิทธิภาพการใช้สื่อวิดีทัศน์ในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และพัฒนาทักษะในการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราวรรณ อุดมความสุข
959 ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
960 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็ก พญ.เพณณิณาร์ โอเบอร์ดอร์เฟอร
961 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
962 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
963 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
964 ประสิทธิภาพของหุ่นแขนจำลองที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำในห้องปฏิบัติการ เกษสุดา ฉัตรอุทัย
965 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยวิกฤติ: กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฉวีวรรณ ธงชัย
966 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
967 ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษา เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
968 ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
969 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพสตรีในวัยทำงานในภาคเหนือประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
970 ปัจจัยทำนายการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เกสรา ศรีพิชญาการ
971 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
972 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ระยะที่ 2) นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
973 ปัจจัยทำนายการรับรู้ประสบการณ์การคลอดทางบวกของสตรี สุกัญญา ปริสัญญกุล
974 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธานี แก้วธรรมานุกูล
975 ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางกายในเด็กไทยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
976 ปัจจัยทำนายความกลัวเกี่ยวกับการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดาชาวไทย นันทพร แสนศิริพันธ์
977 ปัจจัยทำนายความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
978 ปัจจัยทำนายความพร้อมสำหรับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของมารดาที่เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
979 ปัจจัยทำนายความสนใจของพยาบาลในการมาเป็นอาจารย์พยาบาล เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
980 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน สรัญญา วรรณชัยกุล
981 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
982 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของบิดาวัยรุ่นในภาคเหนือของประเทศไทย ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
983 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
984 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
985 ปัจจัยทำนายสมรรถนะแห่งตนของมารดาในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
986 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ กิ่งฟ้า แสงลี
987 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเด็กที่ชักจากไข้สูง สุธิศา ล่ามช้าง
988 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
989 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สุธิศา ล่ามช้าง
990 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของสามีเกี่ยวกับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์ จริยาพร ศรีสว่าง
991 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
992 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่มีอาการชัก สุธิศา ล่ามช้าง
993 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ชาลินี สุวรรณยศ
994 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ วิภาดา คุณาวิกติกุล
995 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
996 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาหลังคลอด ลาวัลย์ สมบูรณ์
997 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
998 ปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย กนกพร สุคำวัง
999 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วชิระ สุริยะวงค์
1000 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วชิระ สุริยะวงค์
1001 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม อภิชาติ กาศโอสถ
1002 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จิตตวดี เหรียญทอง
1003 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
1004 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไร้ชีพของทารกในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ปราณีต สวัสดิรักษา
1005 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินสันต์ พฤกษากร
1006 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันด้วยการบำบัดทดแทน จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1007 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
1008 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ และผลกระทบของภาวะฉุกเฉินการระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1009 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
1010 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกศราภรณ์ อุดกันทา
1011 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กนกพร สุคำวัง
1012 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศรีมนา นิยมค้า
1013 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1014 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1015 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ นิตยา ภิญโญคำ
1016 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสูงอายุโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ วณิชา พึ่งชมภู
1017 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
1018 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1019 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ อรอนงค์ วิชัยคำ
1020 ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ พันทิพย์ จอมศรี
1021 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความปวดของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด พัชรี วรกิจพูนผล
1022 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนอาชีวศึกษา พฤกษลดา เขียวคำ
1023 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิจิตร ศรีสุพรรณ
1024 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม อภิชาติ กาศโอสถ
1025 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อัญชลี เชี่ยวโสธร
1026 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกุล นันทชัยพันธ์
1027 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์และแนวทางการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ ปิยะนุช ชูโต
1028 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ์ เกสรา ศรีพิชญาการ
1029 ปัจจัยและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการความปวดในหน่วยตรวจฉุกเฉิน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
1030 ปัจจัยและแบบแผนการดำเนินชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
1031 ปัจจัยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี วราภรณ์ บุญเชียง
1032 ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่มีผลต่อการเป็นกามโรคของเด็กชายวัยรุ่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
1033 ปัจจัยสถานการณ์ การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา ไทยาภิรมย์
1034 ปัจจัยสนับสนุนและความพร้อมของบุคลากรในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนตรทอง นามพรม
1035 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาว:การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมในโรงพยาบาล พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
1036 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า วันเพ็ญ ทรงคำ
1037 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดเชียงใหม่ วันเพ็ญ ทรงคำ
1038 ปัญญาชน คนไม่เมา: การพัฒนารูปแบบการป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักเป็นครั้งคราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ระยะที่ 2: การพัฒนารูปแบบโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) หรรษา เศรษฐบุปผา
1039 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์: มุมมองผู้เกี่ยวข้อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1040 ปัญหาสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1041 เปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ นันทา เล็กสวัสดิ์
1042 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรีระหว่างหลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตร 4 ปี และผลกระทบของหลักสูตรต่อเนื่อง วิจิตร ศรีสุพรรณ
1043 เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟล่อนร่วมกับเซฟีโรกับการใช้สบู่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1044 โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในชีวิตสมรสสำหรับนักเรียนระดับมัธยม เกสรา ศรีพิชญาการ
1045 โปรแกรมบทเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
1046 ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
1047 ผลกระทบของการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสาขาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1048 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวอีสาน: กรณีศึกษาชุมชนเขตลุ่มน้ำพอง ภารดี นานาศิลป์
1049 ผลการแก้ไขหัวนมผิดปกติในหญิงมีครรภ์ โดยวิธีฮอฟแมน การใช้ปทุมแก้วและอุปกรณ์ดึงหัวนมสูญญากาศ เทียมศร ทองสวัสดิ์
1050 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เนตรทอง นามพรม
1051 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ เรื่องการใช้ยาเด็กของนักศึกษาพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
1052 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้อาหารทางสายให้อาหารที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
1053 ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1054 ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
1055 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกต่อความรู้และความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลแพร่ ศุภางค์ ดำเกิงธรรม
1056 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1057 ผลการเตรียมมารดาที่ทำงานนอกบ้านอย่างมีแบบแผนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เกสรา ศรีพิชญาการ
1058 ผลการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อระยะเวลาในการคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1059 ผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548-2549 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1060 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด ปิยะนุช ชูโต
1061 ผลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ปิยะนุช ชูโต
1062 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1063 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
1064 ผลการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองร่วมกับการทบทวนระหว่างเพื่อต่อความเครียด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุดารัตน์ ชัยอาจ
1065 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1066 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทักษะในการสอนหญิงหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1067 ผลการสนับสนุนอาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในดปรแกรมการเลิกบุหรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศรีทอน สุกันธา
1068 ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
1069 ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้ทางการผดุงครรภ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉวี เบาทรวง
1070 ผลของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในมารดาที่มีน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปิยะนุช ชูโต
1071 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด สุจิตรา ชัยวุฒิ
1072 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อความพึงพอใจและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
1073 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลลัพธ์ในการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจในการเรียนกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
1074 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิริพร สิงหเนตร
1075 ผลของการจัดการเรียนการสอนสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กต่อความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
1076 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1077 ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษาเรื่อง อาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัชราภรณ์ อารีย์
1078 ผลของการจัดอนามัยโรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
1079 ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ชยุต ใหม่เขียว
1080 ผลของการใช้การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็ปต่อทักษะทางคลินิกด้านการพยาบาลออร์โทปิดิกส์ของนักศึกษาพยาบาล จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1081 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเตรียมมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดก่อนการจำหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1082 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
1083 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมด้วยนมมารดาและการสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดาและระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว อุษณีย์ จินตะเวช
1084 ผลของการใช้โปรแกรมเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง กฤติกา ชุณวงษ์
1085 ผลของการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทย นงค์คราญ วิเศษกุล
1086 ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ชมพูนุท ศรีรัตน์
1087 ผลของการใช้สัญญาการเรียนรู้ในการควบคุมการค้านคว้าแบบอิสระของนศ. ระดับบัณฑิตศึกษา อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
1088 ผลของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลเด็กประจำวันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1089 ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง นงค์คราญ วิเศษกุล
1090 ผลของการใช้อารมณ์ขันในการลดความวิตกกังวล ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1091 ผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปที่แคลอรี่ต่ำในการลดน้ำหนัก วารุณี ฟองแก้ว
1092 ผลของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ต่อความสามารถในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ชมพูนุท ศรีรัตน์
1093 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งต่อการปฏิบัติตนเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด อมรรัตน์ งามสวย
1094 ผลของการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อากรใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1095 ผลของการทบทวนระหว่างเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตของนักศึกษาพยาบาล ฉวีวรรณ ธงชัย
1096 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุวิท อินทอง
1097 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น ชาลินี สุวรรณยศ
1098 ผลของการฝึกวิปัสสนาสมาธิต่อการตอบสนองภาวะเครียดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
1099 ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1100 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
1101 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อสมรรถนะแห่งตนของนศ.พยาบาล อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
1102 ผลของการเรียนโดยใช้แผนที่ความคิดต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1103 ผลของการเรียนแบบ E-learning ต่อความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หรรษา เศรษฐบุปผา
1104 ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของทารก เกสรา ศรีพิชญาการ
1105 ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อความรู้ของพยาบาลใหม่เรื่องการจัดการเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำปาง เกศราภรณ์ อุดกันทา
1106 ผลของการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการสอนผู้ป่วย ต่อการรับรู้สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เบญจมาศ สุขสถิตย์
1107 ผลของการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1108 ผลของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำไพ ชนะกอก
1109 ผลของการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม พัชราภรณ์ อารีย์
1110 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเศร้าโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1111 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในการดูดเสมหะ ประทุม สร้อยวงค์
1112 ผลของการสอนเบ่งคลอดอย่างมีแบบแผนในระยะที่สองของการคลอด สุกัญญา ปริสัญญกุล
1113 ผลของการสัมผัสต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ฉวี เบาทรวง
1114 ผลของการเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อการสื่อสารเชิงบำบัดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
1115 ผลของการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1116 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1117 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลของผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นประสาทเบรเคียลที่ได้รับการผ่าตัด มรรยาท ณ นคร
1118 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลในผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการทำผ่าตัดใส่วัสดุยึดตรึงในร่างกาย มรรยาท ณ นคร
1119 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1120 ผลของการให้ความรู้และกรจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1121 ผลของการให้คำแนะนำอาหารแก่มารดาของเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในระยะพักฟื้น พัชราภรณ์ อารีย์
1122 ผลของการให้สุขศึกษาของนักศึกษาพยาบาลแก่สตรีตั้งครรภ์เรื่องการตรวจน้ำตาลในเลือด บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1123 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
1124 ผลของการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายต่อระบบความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
1125 ผลของการออกกำลังแบบแอโรบิคร่วมกับแบบแรงต้านต่อผลลัพธ์ทางโภชนาการในผู้หญิงอ้วนที่ได้รับการควบคุมอาหาร พัชราภรณ์ อารีย์
1126 ผลของเครื่องดื่มผงสกัดจากสมุนไพรต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1127 ผลของโครงการส่งเสริมต่อการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม สุคนทา คุณาพันธ์
1128 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาลินี สุวรรณยศ
1129 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
1130 ผลของโปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานหลายวิธีต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประทุม สร้อยวงค์
1131 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแล การลดความเครียด และภาระในการดูแลของผู้ดูแล และความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1132 ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1133 ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อการกลับไปดื่มซ้ำของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ สุวิท อินทอง
1134 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1135 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่อการประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมในคู่สมรสของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ขวัญพนมพร ธรรมไทย
1136 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จินดารัตน์ ชัยอาจ
1137 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจําหน่ายจากโรงพยาบาล ศุลีพร ชีวะพาณิชย์
1138 ผลของโปรแกรมการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือของประเทศไทย กรรณิการ์ กันธะรักษา
1139 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1140 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม พัชราภรณ์ อารีย์
1141 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
1142 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1143 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน จุฑามาศ โชติบาง
1144 ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในการให้อาหารทารกและผู้ป่วยเด็กขอองนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1145 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามีและเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา นันทพร แสนศิริพันธ์
1146 ผลของโปรแกรมอบรมเรื่อง การนวดทารก ต่อความรู้และทักษะการนวดทารกของผู้ดูแลเด็ก พัชรี วรกิจพูนผล
1147 ผลของพอตคาสท์ทางการพยาบาลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการทำพอตคาสท์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
1148 ผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายโดยพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1149 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1150 ผลของสื่อมัลติมีเดียและการฝึกปฏิบัติกับหุ่นต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1151 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี สุธิศา ล่ามช้าง
1152 ผลลัพธ์การตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังจากการรับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ปิยะนุช ชูโต
1153 ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1154 ผลลัพธ์ของการดูแลที่ครอบคลุมเริ่มเร็วต่อทารกเกิดก่อนกำหนด: การศึกษาติดตามระยะยาว เนตรทอง นามพรม
1155 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการตามแนวทางลด ละ เลิกเหล้ากันเถอะ (การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1156 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1157 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1158 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1159 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด (โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น) : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1160 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด (โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น) : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1161 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษาเรื่องอาหารปลอดภัยสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เกสรา ศรีพิชญาการ
1162 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพร้อมและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สมบัติ สกุลพรรณ์
1163 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ จิราภรณ์ สุกันธา
1164 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตพยาบาลที่เข้าศึกษาตามการคัดเลือกโครงการต่างๆ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1165 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
1166 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1167 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1168 แผนงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1169 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด: ประสบการณ์ของมารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1170 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร นงเยาว์ อุดมวงศ์
1171 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร นงเยาว์ อุดมวงศ์
1172 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีบ้านใหม่หลับมอ หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
1173 พฤติกรรมการเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1174 พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือและการดูแลตนเองเมื่อเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือด ภารดี นานาศิลป์
1175 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศพร คำผลศิริ
1176 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและแหล่งที่มาของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1177 พฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กวัยรุ่นไทยในจังหวัดเชียงใหม่ จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1178 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความพึงพอใจในงาน การเพิ่มผลิตผลและการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1179 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1180 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1181 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการโรคไต วิมล ธนสุวรรณ
1182 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมใจ ศิระกมล
1183 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สุวรรณา บุญยะลี
1184 พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ ปินะดวง
1185 พฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
1186 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1187 พฤติกรรมอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
1188 พัฒนาการของเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ไทยาภิรมย์
1189 พัฒนาระบบเชื่อมประสานฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเข้ากับฐานข้อมูลชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
1190 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1191 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1192 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1193 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ระยะที่ 1 นิตยา ไทยาภิรมย์
1194 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ระยะที่ 2 นิตยา ไทยาภิรมย์
1195 พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1196 ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงมีครรภ์ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1197 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1198 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับอาหารปั่นผสมทางสายให้อาหารผ่านทางรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร พัชราภรณ์ อารีย์
1199 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย พัชราภรณ์ อารีย์
1200 ภาวะสุขภาพ ความสุข ความเครียด และคุณภาพชีวิต ของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
1201 ภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ของสตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ กิ่งฟ้า แสงลี
1202 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
1203 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุธิศา ล่ามช้าง
1204 ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1205 ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในเมือง สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1206 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1207 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น: การศึกษานำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1208 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการให้การดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ หรรษา เศรษฐบุปผา
1209 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก : ประสบการณ์ของบิดามารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1210 มุมมองของนักศึกษาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) ศิวพร อึ้งวัฒนา
1211 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่อง ความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ เกสรา ศรีพิชญาการ
1212 รวมพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยอุบัติเหตุจราจร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
1213 ระดับความเข้มข้นของ NT-pro BNP ในพลาสมา ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง: ในประเทศไทย จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1214 ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ นันทา เล็กสวัสดิ์
1215 ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
1216 ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลชุมชน ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
1217 ระบบการดูแลและบริการสุขภาพของพยาบาลของชุมชน อำไพ ชนะกอก
1218 ระบบการติดตามโครงการภายหลังการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
1219 ระบบการบริหารงานธุรการภาควิชา ตามการรับรู้ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม
1220 ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
1221 ระบบการเฝ้าระวังและการรายงานของพยาบาลในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
1222 ระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
1223 ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
1224 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
1225 ระบาดวิทยาของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในภาคเหนือของประเทศไทย อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1226 ระยะเวลาน้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสอุดของร่างกายทางปากและรักแร้ พะยอม วิริยา
1227 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ พัชราภรณ์ อารีย์
1228 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายและแกนนำนักศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
1229 รูปแบบการพัฒนาด้านพลังมวลชนสำหรับตำบลสุขภาวะในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พิกุล นันทชัยพันธ์
1230 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดชา ทำดี
1231 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1232 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการด้านสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1233 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จินดารัตน์ ชัยอาจ
1234 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หรรษา เศรษฐบุปผา
1235 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัศวินี นามะกันคำ
1236 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1237 โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้มีการนอนหลับไม่ปกติ ณ สถานีอนามัยตำบลเมืองวะ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
1238 โรคหอบหืดในเด็ก: ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1239 ลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ศิริพร สิงหเนตร
1240 ไลโปโปรตีน โฮโมซีสตอีน และเอดีเอเอ็มที่เอส13 ในเลือด และเอ็มอาร์เอ็นเอและการแสดงของยีนของเกร็ดเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พัชราภรณ์ อารีย์
1241 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1242 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศรัญญา ชัยแสง
1243 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1244 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1245 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1246 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตภาคเหนือ หรรษา เศรษฐบุปผา
1247 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1248 ศักยภาพการให้บริการชาวต่างประเทศต่อบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ ปัญญานุวัตร
1249 ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นหญิงในสังคมสมัยใหม่ วารุณี ฟองแก้ว
1250 ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
1251 สถานการณ์การช่วยฟื้นคืนสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ชุติมา มีชำนาญ
1252 สถานการณ์การใช้ยาในผู้สูงอายุไทยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1253 สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1254 สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1255 สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1256 สถานการณ์ความต้องการกำลังคนด้านการบริการสปาในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1257 สถานการณ์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1258 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชน วันเพ็ญ ทรงคำ
1259 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดย่อม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1260 สถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ เขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1261 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย: มุมมองของพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
1262 สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1263 สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1264 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง ของมีคมบาด และการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1265 สถานภาพการวิจัยด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ในเขตภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
1266 สภาพความต้องการด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ มยุรา กาญจนางกูร
1267 สภาวะทางด้านจิตใจและความล้มเหลวในการปรับตัวของหญิงที่มีประวัติการถูกทำการทางเพศ วิจิตร ศรีสุพรรณ
1268 สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อมและการเลี้ยงดูมารดาในเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจ สมศรี ธันทะมาลา
1269 สมรรถนะการบริการทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
1270 สมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีขณะมารับบริการฝากครรภ์ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
1271 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ กุลวดี อภิชาติบุตร
1272 สมรรถนะในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
1273 สมรรถนะภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในระดับมหาบัณฑิต เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1274 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1275 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1276 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1277 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1278 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1279 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1280 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1281 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1282 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1283 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1284 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1285 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1286 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1287 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1288 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1289 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1290 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1291 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1292 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1293 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1294 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1295 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1296 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1297 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1298 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1299 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1300 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1301 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1302 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1303 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1304 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1305 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1306 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1307 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1308 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1309 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1310 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1311 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1312 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1313 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1314 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1315 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1316 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1317 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1318 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1319 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1320 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1321 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1322 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1323 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1324 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1325 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1326 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1327 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1328 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1329 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
1330 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
1331 สิทธิทางเพศของสตรีตามการรับรู้ของบุรุษวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เกสรา ศรีพิชญาการ
1332 สุขภาพทางเพศ: รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์และความต้องการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ- ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1333 สุขภาพทางเพศในช่วงการมีบุตรของสตรีไทยภาคเหนือ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1334 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1335 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1336 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1337 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
1338 เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย: ความต้องการ และบริการสุขภาพที่เหมาะสม วณิชา พึ่งชมภู
1339 หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
1340 เหตุการณ์ในชีวิต ความเข้มแข็งอดทน ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1341 อัตราชุกของปัจจัยเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ต่อภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุไทย ลินจง โปธิบาล
1342 อาการที่เปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
1343 อาการไม่สุขสบาย ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
1344 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
1345 อิทธิพลของการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1346 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ รัตนาวดี ชอนตะวัน
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th