KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 - หรรษา เศรษฐบุปผา
2 A qualitative study of the migration and adaptation experiences of Burmese migrant men living in Chiang Mai, Thailand Aaron W. Cashmore
3 Analysis of Knowledge Attitude and Practice of Families, Health Personnel, and Local Authorities on Breastfeeding. กรรณิการ์ กันธะรักษา
4 Best Practice Guideline for Prevention of Multidrug Resistant Organisms Transmission in Hospitals อะเคื้อ อุณหเลขกะ
5 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
6 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Review ยุพิน เพียรมงคล
7 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Reviews ยุพิน เพียรมงคล
8 Community Mobilization for Improving Quality of Life of People Living with HIV/AIDS พิกุล นันทชัยพันธ์
9 Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
10 Development of Quality Indicators of Important Aspect of Nosocomial Infection Prevention and Control วิลาวัณย์ เสนารัตน์
11 Dignified Dying: A Study of Nursing Interventions in Thailand พนิดา จันทโสภีพันธ์
12 Educational Interventions to Promote Women’s Breast Cancer Awareness พนิดา จันทโสภีพันธ์
13 Effects of the Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission Program on Knoledge and Practices Among Village Health Volunteers พัชราภรณ์ อารีย์
14 Impact Evaluation of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People (Phase III) ดวงฤดี ลาศุขะ
15 Knowledge, Risk Perception, Behavior and Diarrheal Diseases Burden among People in High and Low Diarrheal Incidence Areas of Northern Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
16 Prevention of Needle-stick and Sharp Injuries Among Hospital Personnel in Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
17 Situation Analysis of Hospital-Associated TB Transmission Prevention among Hospitals in Thailand: A National Survey อะเคื้อ อุณหเลขกะ
18 Spontaneous Breathing Trial with Low Pressure Support Protocol for Weaning Respirator in Surgical ICU นพ.กวีศักดิ์ จิตตะวัฒนรัตน์
19 Structuring of the Effective Exercise Model for Diatetes Mellitus among Elderly People in Japan and Thailand Yuko Yamaguchi
20 Systematic review: positioning of preterm infants for optimal physiological development วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
21 The Development and Application of Diabetic Foot Protocal in Chiang Mai University Hospital with an aim to Reduce Lower Extremity Amputation in Thai Population: A Preliminary Communication กิติพันธ์ ฤกษ์เกษม
22 The effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Depression in the elderly วรนุช กิตสัมบันท์
23 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase II Dr.Rick Zimmerman Dr.Knowlton Johnson
24 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase III Pamela Cupp
25 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase IV Johnson Knowlton W
26 Youth Alcohol use and risky sexual behavior of adolescents in Bangkok Phase V Johnson Knowlton W
27 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ปวยจิตเวช ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
28 โครงการนวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
29 1 การวิเคราะห์ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
30 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
31 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
32 1) รูปแบบการให้บริการสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทพร แสนศิริพันธ์
33 1. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย อายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี จุฑามาศ โชติบาง
34 1.1 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มเพื่อกระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
35 1.1 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ จุฑามาศ โชติบาง
36 1.2 ประสิทธิผลทางคลินิกของเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอดทารกก่อนกำหนดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
37 10. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กที่ป่วยเป็นโรค G6PD อุษณีย์ จินตะเวช
38 11. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
39 12. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
40 13. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
41 14. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
42 15. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
43 16. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
44 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนต้นแบบจากปลาสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
45 2) การพัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
46 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
47 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
48 2. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
49 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
50 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
51 3. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกลเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
52 4 การพัฒนาเนื้อสัมผัสของข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก นิรมล อุตมอ่าง
53 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
54 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
55 4. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จุฑามาศ โชติบาง
56 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
57 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
58 5. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี กาญจณีย์ สุมัชยา
59 6. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน พัชรี วรกิจพูนผล
60 7. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
61 8. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน เนตรทอง นามพรม
62 9. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
63 A Cutlurally Appropriate Intervention to Modify Weaning Behavior in Northern Thailand ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
64 A mixed methods review on the effectiveness of self-management retaining program for CAPD วณิชา พึ่งชมภู
65 Baseline Study to Assess Reproduce Health (RH) Needs Phayao and Pattani Province วารุณี ฟองแก้ว
66 Child-rearing Practices Among Primary Caregivers of HIV Infected Toddless and Preschools Children in Chiang Mai พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
67 Collaborative Study Using Q-methodology to Establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korea, and Thai (JACKeT) Nurse วารุณี ฟองแก้ว
68 Collaborative study using Q-methodology to establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korean, and Thai (JACKeT) Nurse Teresa Stone
69 Comparison of transcultural nursing competency between Thailand and Japan พนิดา จันทโสภีพันธ์
70 Determinant factors of personal recovery in persons with schizophrenia: a systematic review protocol ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
71 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
72 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
73 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
74 Development and Pilot Testing of Health Literacy Training Program for Nurses อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
75 Development of Nursing Care Quality วิภาดา คุณาวิกติกุล
76 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
77 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
78 Enhancing Care by Nutritional Promotion Training Program toward Food Consumption and Lipid Status among Hyperlipidemic พัชราภรณ์ อารีย์
79 HIV Prevention Among Thai Adolescent Males: A School Based Peer Assisted Progrm ศรีพรรณ กันธวัง
80 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth (Training Adolescent School Children) วิจิตร ศรีสุพรรณ
81 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth and Adult in Thailand วิลาวัณย์ เสนารัตน์
82 Living with AIDS วิจิตร ศรีสุพรรณ
83 Needs of Highland People and Problems Identified When Encountering Health Care Professionals : Case Study in a Karen Village, Northern Thailand Morag Ann McKerron
84 Nursing Care Quality Indicators: Definition and Implication วิภาดา คุณาวิกติกุล
85 Outcome of care in psychiatric patient : Patient's perception ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
86 Participation in Policy Development of Nurses อรอนงค์ วิชัยคำ
87 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
88 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
89 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
90 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
91 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
92 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
93 Research of coping behavior against perimenstrual symptoms of college students in Japan and Thailand พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
94 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
95 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
96 Rewards and Retention Among Nurses in Remote Area of Thailand: A Combined Approach กุลวดี อภิชาติบุตร
97 Risk Factors of Youth Sexually Transmitted Infections (STIs) Among Vocational School Students in Thailand Hiroya Matsuo
98 Status of nosocomial Tuberculosis Infection Control Practice of MOPH hospital Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
99 Strengthen Universal Precautions Practice Among Nursing Personnel วิจิตร ศรีสุพรรณ
100 Symptom clusters and progressive muscle relaxation among persons with hepatocellular carcinoma นัทธมน วุทธานนท์
101 Thai Autonomous University Hospital: Structure and Performance Indicators Development วิจิตร ศรีสุพรรณ
102 The Relationship between structural empowerment , phychological empowerment and burnout among nurses in healthcare setting: a quantitative systematic review protocol กุลวดี อภิชาติบุตร
103 Workplace Violence in the Health Sectors : A Case Study in Thailand เกสรา ศรีพิชญาการ
104 Workshop on Strengthening Collaboration between Nursing Education and Service วิภาดา คุณาวิกติกุล
105 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase III Pamela Cupp
106 Z baby Plus: โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ (ส่วนการประเมินคุณภาพโปรแกรม) จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
107 กรณีศึกษา: รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวในตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วารุณี แก่นสุข
108 กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสตรีมีครรภ์คนไทย กรรณิการ์ กันธะรักษา
109 กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน: บทเรียนรู้ความสำเร็จ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
110 กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
111 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
112 กลยุทธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา ดร.พระราชปริยัติ
113 กลวิธีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการส่งเสริมการให้อาหารเสริมในเขตชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
114 กลุ่มอาการผิดปกติทางโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
115 กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อกลุ่มอาการในผู้ที่เป็นมะเร็ง นัทธมน วุทธานนท์
116 การกำจัดไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และเอ็นโดทอกซิน โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
117 การเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของพยาบาลในเขตภาคเหนือ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
118 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
119 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
120 การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตของสตรีในสถานประกอบการ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
121 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์
122 การจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด ยุพิน เพียรมงคล
123 การจัดการความรู้การนำผังมโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
124 การจัดการชีวิตประจำวันของคนไทยที่มีภาวะอัมพาตท่อนล่าง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
125 การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ลินจง โปธิบาล
126 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
127 การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
128 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในการสอนทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
129 การจัดการเรียนรู้แบบดิจิตัลกลับด้านในชั้นเรียนออนไลน์วิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
130 การจัดการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กอนุบาลของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
131 การจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ในประเทศไทย สุกัญญา ปริสัญญกุล
132 การจัดการอาการในผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
133 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็ก 0-5 ปี และพฤติกรรมใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประคิณ สุจฉายา
134 การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
135 การใช้การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
136 การใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
137 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำรายงานการให้บริการสุขภาพครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชมนาด พจนามาตร์
138 การใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปิยะนุช ชูโต
139 การใช้แฟ้มสะสมงานในการศึกษากระบวนวิชาการบริหารการพยาบาลของนศ.พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
140 การใช้วิทยุชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
141 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
142 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
143 การดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เดชา ทำดี
144 การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
145 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชนศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
146 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและแบบทางเลือกในสตรีวัยกลางคนในจังหวัดเชียงใหม่ อภิรัช สกุลณียา
147 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
148 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
149 การได้รับอาหารในผู้ป่วยมะเร็งปอด พัชราภรณ์ อารีย์
150 การตรวจสอบความตรงของแบบวัดภาวะสุขภาพของเด็กตามการรับรู้ของเด็กไทยวัยเรียนและผู้ปกครอง ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
151 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะเริ่มดูดเต้านมมารดาโดยเร็ว ปริศนา สุนทรไชย
152 การตัดสินใจเลือกงานของพยาบาลจบใหม่กับความเห็นต่อนโยบายจูงใจและธำรงพยาบาลให้ปฏิบัติงานในชนบท เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
153 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
154 การติดตามผลพยาบาลนานาชาติผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยชุมชนและการสาธารณสุขมูลฐานของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
155 การเตรียมตัวก่อนเกษียณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
156 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
157 การถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ศักดา พรึงลำภู
158 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล เต็มดวง ช้อยหิรัญ
159 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
160 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลตนเอง อำไพ ชนะกอก
161 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสร้มสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ (ด้านสังคม) กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
162 การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
163 การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติพยาบาลของนักศึกษาำพยาบาล พันทิพย์ จอมศรี
164 การทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งไอน้ำระบบสุญญากาศ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
165 การทดสอบอุปกรณ์วัดกิจกรรมด้านร่างกายชนิดสวมใส่และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมด้านร่างกายและแบบวัดชีวจิตสังคม ประทุม สร้อยวงค์
166 การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
167 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน/ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ชมนาด พจนามาตร์
168 การทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) ธนพรรณ จรรยาศิริ
169 การนอนหลับแปรปรวนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย จินดารัตน์ ชัยอาจ
170 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ พวงพยอม ปัญญา
171 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านทางสื่อมวลชน นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
172 การนิเทศทางการพยาบาลตามรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
173 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) วิภาดา คุณาวิกติกุล
174 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ปีที่ 2 วิภาดา คุณาวิกติกุล
175 การบำบัดแบบเสริมของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในระยะต่างๆ ของการรอดชีวิต ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
176 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
177 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
178 การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฑารัตน์ มีสุขโข
179 การปฏิบัติการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
180 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
181 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
182 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยสตรีมะเร็งเต้านม รัชนี นามจันทรา
183 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการเล่นในเด็กที่ป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นันทา เลียววิริยะกิจ
184 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การ วิภาดา คุณาวิกติกุล
185 การปฏิรูปบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาภาคเหนือ (ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่) วิลาวัณย์ เสนารัตน์
186 การประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิจิตร ศรีสุพรรณ
187 การประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
188 การประเมินความต้องการของเด็กอายุ 0-6 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย รัตนาวดี ชอนตะวัน
189 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
190 การประเมินความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยจากการเรียนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฎิบัติการ อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
191 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดเชียงใหม่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
192 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
193 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
194 การประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลตามสมรรถนะหลักสำหรับพยาบาลวิชาชีพ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
195 การประเมินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ระยะที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
196 การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยเต่า ชรินรัตน์ พุทธปวน
197 การประเมินประสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
198 การประเมินประสิทธิภาพการทำลายเชื้อจุลชีพของเครื่อง V-Free® แบบเคลื่อนที่ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
199 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสมผสานระบบอบลมร้อนต้นแบบในการทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
200 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีผู้ประกอบอาชีพทอผ้าตีนจก บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เดชา ทำดี
201 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลเด็ก 1 (555311) จากมุมมองของนักศึกษาพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
202 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบการประชุมทางไกล: กรณีศึกษากระบวนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรการพยาบาล อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
203 การประเมินผลการจัดการเล่นใน "วันแห่งการเล่น" ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เกสรา ศรีพิชญาการ
204 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
205 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เบญจพร จุฑาโรจน์
206 การประเมินผลการพัฒนาทีม SRRT (พ.ศ.2548-2550) อะเคื้อ อุณหเลขกะ
207 การประเมินผลการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (563706) วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
208 การประเมินผลการเรียนรู้โดยการใช้แผนที่ความคิดในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลชุมชน (551392) ศิวพร อึ้งวัฒนา
209 การประเมินผลการสอนแบบโครงงานในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 1 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
210 การประเมินผลความสามารถทางคลินิกโดยการสอบแบบ Obstructive Structured Clinical Examination; OSCE พัชรี วรกิจพูนผล
211 การประเมินผลโครงการการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
212 การประเมินผลโครงการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยุพิน เพียรมงคล
213 การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
214 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เกสรา ศรีพิชญาการ
215 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
216 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
217 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
218 การประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
219 การประเมินภาระผู้ดูแลในประชากรไทย: การแปลเครื่องมือข้ามวัฒนธรรม กาญจนา ธานะ
220 การประเมินและการจัดการกับความปวดของเด็กในโรงพยาบาล จรัสศรี เย็นบุตร
221 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
222 การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการด้านการเพิ่มการเข้าถึงอนามัยแม่และเด็กในการดำเนินกลยุทธ์การทำให้มารดาปลอดภัยยิ่งขึ้นและผู้ชายเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพมารดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉวี เบาทรวง
223 การประเมินสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในพนักงานโรงงานผักกระป๋องแปรรูป วีระพร ศุทธากรณ์
224 การประเมินสมัชชาสุขภาพในอนุภาคที่ 1 วิลาวัณย์ เสนารัตน์
225 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริรัตน์ ปานอุทัย
226 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สมบัติ ไชยวัณณ์
227 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. นันทา เล็กสวัสดิ์
228 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
229 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
230 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
231 การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
232 การปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานลาบดิบของชาวบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ชรินรัตน์ พุทธปวน
233 การปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
234 การป้องกัน และการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกสรา ศรีพิชญาการ
235 การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันชัย มุ้งตุ้ย
236 การป้องกันการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 อะเคื้อ อุณหเลขกะ
237 การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
238 การป้องกันการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
239 การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
240 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
241 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
242 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
243 การป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร นพ.กิติพันธ์ ฤกษ์เกษม
244 การป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV: ปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนของเยาวชนเพศหญิงในเขตภาคเหนือตอนบน พนิดา จันทโสภีพันธ์
245 การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก: การวิจัยแบบมีส่วนร่วม รัตนาวดี ชอนตะวัน
246 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา วารุณี ฟองแก้ว
247 การเป็นบิดา: ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลังคลอด นันทพร แสนศิริพันธ์
248 การเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
249 การเปรียบเทียบระดับความเครียดและวิถีการปรับแก้ความเครียดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มีอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
250 การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
251 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของสตรีมีครรภ์ในเขตการปกครอง 4 จังหวัดภาคเนหือตอนบน เทียมศร ทองสวัสดิ์
252 การแปลและการทดสอบคุณสมบัติแบบประเมินพัฒนาการพฤติกรรมทางระบบประสาทของทารกฉบับภาษาไทย เนตรทอง นามพรม
253 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย วิจิตร ศรีสุพรรณ
254 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
255 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การให้การปรึกษา โสภา กรรณสูต
256 การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต: กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วณิชา พึ่งชมภู
257 การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็กตอนปลาย: โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม) หรรษา เศรษฐบุปผา
258 การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
259 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
260 การพัฒนรูปแบบการสอนแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
261 การพัฒนา nursing scholarship ในเอเชีย: ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางพยาบาลไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
262 การพัฒนา กระติ๊บข้าว สำหรับควบคุมปริมาณการบริโภคในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
263 การพัฒนากล่องจำลองการตรวจภายในเพื่อฝึกประเมินความก้าวหน้าของการคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
264 การพัฒนาการจัดการความปวดทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรม นัทธมน วุทธานนท์
265 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 สุสัณหา ยิ้มแย้ม
266 การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
267 การพัฒนาการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และการพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดระดับการตีตราตนเอง ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
268 การพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
269 การพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
270 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ตัวอย่างที่โรงพยาบาลลำปาง ฉวีวรรณ ธงชัย
271 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย กรรณิการ์ พงษ์สนิท
272 การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
273 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดวงฤดี ลาศุขะ
274 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
275 การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
276 การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
277 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
278 การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณในอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
279 การพัฒนาความรู้ทักษะ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 560492 สุกัญญา ปริสัญญกุล
280 การพัฒนาความสามารถในการดูแลภาวะติดเชื้อราในช่องปากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว วราวรรณ อุดมความสุข
281 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกระบวนวิชาการพยาบาลชุมชน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รังสิยา นารินทร์
282 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
283 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหนองบัว ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
284 การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
285 การพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้ทำงานแกะสลักไม้ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
286 การพัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
287 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินอาการและอาการแสดงในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดที่ไปเลี้ยงที่มีอาการเจ็บอกแบบไม่คงที่และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย นิตยา ภิญโญคำ
288 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
289 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับบุคคลทั่วไป จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
290 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉวีวรรณ ธงชัย
291 การพัฒนาเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์สำหรับการเลิกดื่มสุราของนักดื่มหน้าใหม่: เลิกเหล้าเข้าท่า หรรษา เศรษฐบุปผา
292 การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดวงฤดี ลาศุขะ
293 การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กัลยาณี ตันตรานนท์
294 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
295 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
296 การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงานการศึกษาด้านการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา วันชัย มุ้งตุ้ย
297 การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดีในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
298 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
299 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
300 การพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อวิชาชีพพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
301 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
302 การพัฒนานวตกรรมสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการตรวจร่างกายตามระบบ ศิวพร อึ้งวัฒนา
303 การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสาน วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต (556391) ขวัญพนมพร ธรรมไทย
304 การพัฒนานวัตกรรมในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านชิ้นงานของวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อภิชน สมมิตร
305 การพัฒนาแนวปฏิบัตและขั้นตอนปฏิบัติในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
306 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต พิกุล นันทชัยพันธ์
307 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อัมพวัลย์ ทักษิณสุข
308 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
309 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
310 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
311 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
312 การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
313 การพัฒนาแบบประเมินความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา นันทพร แสนศิริพันธ์
314 การพัฒนาแบบประเมินชุมชนระบบออนไลน์ สำหรับกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
315 การพัฒนาแบบประเมินสภาวะการปฏิบัติหน้าที่ของมารดา ฉวี เบาทรวง
316 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำทางคลินิกสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ทรียาพรรณ สุภามณี
317 การพัฒนาแบบมาตรวัดมิติสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในกระบวนวิชาระบาดวิทยา หลักสูตรนานาชาติ วีระพร ศุทธากรณ์
318 การพัฒนาแบบวัดความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรวัยทารก กิ่งฟ้า แสงลี
319 การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปฏิพร บุญเกล้า
320 การพัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
321 การพัฒนาแบบวัดศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
322 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับนักศึกษา ในหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 กริช ศรีธีระจิตต์
323 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล มช. ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
324 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง และแบบอันตราย สมบัติ สกุลพรรณ์
325 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสารเสพติด: โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม หรรษา เศรษฐบุปผา
326 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา หรรษา เศรษฐบุปผา
327 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
328 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการออกแบบการวัดผลด้วยรูบริคสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์
329 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง พัชรี วรกิจพูนผล
330 การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
331 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วณิชา พึ่งชมภู
332 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตชนิดล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง วณิชา พึ่งชมภู
333 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
334 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
335 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทศพร คำผลศิริ
336 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
337 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
338 การพัฒนาโปรแกรมการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อวยพร ตัณมุขยกุล
339 การพัฒนาโปรแกรมการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมโดยการใช้สื่อเสมือนจริง Miyae Yamakawa
340 การพัฒนาโปรแกรมการอบรมพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
341 การพัฒนาโปรแกรมกำกับและติดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ
342 การพัฒนาโปรแกรมครอบครัวเพื่อการป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
343 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง พัชราภรณ์ อารีย์
344 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา นงค์คราญ วิเศษกุล
345 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำรายการอ้างอิงงานวิจัยทางการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
346 การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มนัสชนก ศรีธีระจิตต์
347 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับครอบครัวที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัว ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
348 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุติญาภัค มีพงษ์
349 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มนัสชนก ศรีธีระจิตต์
350 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ ลินจง โปธิบาล
351 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินความเสี่ยงจากการขนย้ายสิ่งของด้วยมือ วีระพร ศุทธากรณ์
352 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
353 การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ นัทธมน วุทธานนท์
354 การพัฒนาพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
355 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
356 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้สมองอักเสบ วิจิตร ศรีสุพรรณ
357 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
358 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรูมาติค ประคิณ สุจฉายา
359 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ: แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก วารุณี ฟองแก้ว
360 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
361 การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
362 การพัฒนาระบบการดูแลโดยผู้ดูแล ชมนาด พจนามาตร์
363 การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบญจพร จุฑาโรจน์
364 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
365 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
366 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
367 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนตรทอง นามพรม
368 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยครอบครัว กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
369 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
370 การพัฒนาระบบติดตามสถานะการตรวจลงตราของนักศึกษาต่างชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล
371 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ นงค์คราญ วิเศษกุล
372 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
373 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
374 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
375 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
376 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
377 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
378 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
379 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
380 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
381 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
382 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
383 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
384 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
385 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
386 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
387 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
388 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
389 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
390 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
391 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
392 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
393 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
394 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
395 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
396 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
397 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
398 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
399 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
400 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
401 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
402 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
403 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
404 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
405 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
406 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
407 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
408 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
409 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กริช ศรีธีระจิตต์
410 การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พจนา พิชิตปัจจา
411 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
412 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ศิวพร อึ้งวัฒนา
413 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
414 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
415 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
416 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
417 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
418 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
419 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
420 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
421 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
422 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
423 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
424 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
425 การพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
426 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเลคโทรนิคส์ (Integrated E-Learning Course) สำหรับนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี หรรษา เศรษฐบุปผา
427 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ WellHotel สมใจ ศิระกมล
428 การพัฒนารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รังสิยา นารินทร์
429 การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอย แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
430 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความเจ็บปวดเรื้อรังโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ศรีพรรณ กันธวัง
431 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
432 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
433 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ หรรษา เศรษฐบุปผา
434 การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ทศพร คำผลศิริ
435 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอดชาติพันธุ์ม้ง บำเพ็ญ คำดี
436 การพัฒนารูปแบบการบริการ สปาเพื่อสุขภาพของล้านนา อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
437 การพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
438 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประทุม สร้อยวงค์
439 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์สมรรถนะการปฏิบัติด้านผดุงครรภ์โดยใช้การประเมิน OSCE ออนไลน์สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
440 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1) นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
441 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาล วณิชา พึ่งชมภู
442 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
443 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบการประเมินแฟ้มงาน ในวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (555492) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พัชรี วรกิจพูนผล
444 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบรู้จริง สมใจ ศิระกมล
445 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
446 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
447 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส พิกุล นันทชัยพันธ์
448 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
449 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาพยาบาล พิกุล นันทชัยพันธ์
450 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
451 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในชุมชนภาคเหนือ ประทุม สร้อยวงค์
452 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
453 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
454 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
455 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและผลต่อการปฏิบัติการเลี้ยงนมมารดาในสตรีที่ทำงานนอกบ้าน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
456 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น สุสัณหา ยิ้มแย้ม
457 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
458 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ธานี แก้วธรรมานุกูล
459 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานเซรามิก วันเพ็ญ ทรงคำ
460 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
461 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
462 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาด สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
463 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รังสิยา นารินทร์
464 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
465 การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาสำหรับสตรีตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหางดง ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
466 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายชุมชนสวัสดิการสำหรับผู้สุงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน อำไพ ชนะกอก
467 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
468 การพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการได้ยินและพฤติกรรมการฟังอย่างปลอดภัยในเด็กประถม จังหวัดเชียงใหม่ พญ.สุวิชา แก้วศิริ
469 การพัฒนารูปแบบสปาไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
470 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จุฑารัตน์ มีสุขโข
471 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย วันเพ็ญ ทรงคำ
472 การพัฒนาและทดสอบวิดิทัศน์การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล สรัญญา วรรณชัยกุล
473 การพัฒนาและนำการวางแผนจำหน่ายไปปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พิกุล บุญช่วง
474 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการชุมชนต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
475 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการชุมชนต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
476 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการชุมชนต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
477 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาพยาบาล จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
478 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
479 การพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย (แบบออนไลน์): โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ หรรษา เศรษฐบุปผา
480 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
481 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่าย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
482 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 2: การมีส่วนร่วมของชุมชน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
483 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ งานแกะสลักไม้ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
484 การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ วณิชา พึ่งชมภู
485 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช: การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
486 การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
487 การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ทำงานแกะสลักไม้ในการดูแลสุขภาพตนเอง สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
488 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการสูบบุหรี่และการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
489 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี วิจิตร ศรีสุพรรณ
490 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ทศพร คำผลศิริ
491 การพัฒนาศักยภาพชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ: ระยะที่ 1 ลินจง โปธิบาล
492 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
493 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน ดวงฤดี ลาศุขะ
494 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
495 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
496 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที
497 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
498 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปีที่ 1) อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
499 การพัฒนาสร้างเครื่องมือประมาณค่าภาวะทุกข์ในการให้การดูแลบุคคลในครอบครัวไทยที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง หรรษา เศรษฐบุปผา
500 การพัฒนาสัญญาการเรียนรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
501 การพัฒนาสื่อ Social Media การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อะเคื้อ อุณหเลขกะ
502 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา 551495 การรักษาโรคเบื้องต้น ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
503 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนวิชา 554391 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1เรื่อง การสอนการออกกำลังกาย อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
504 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การเยี่ยมบ้านในกระบวนวิชา 551492 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
505 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา 551411 การพยาบาลชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
506 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
507 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด สุจิตรา ชัยวุฒิ
508 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภารดี นานาศิลป์
509 การพัฒนาสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
510 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย ขวัญพนมพร ธรรมไทย
511 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม ดวงฤดี ลาศุขะ
512 การพัฒนาสื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปิยะนุช ชูโต
513 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การบริหารยาในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
514 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันสำหรับนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
515 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เลี้ยงดูหลักชาวอาข่า ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
516 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การป้องกันการติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น อะเคื้อ อุณหเลขกะ
517 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยครอบครัวโดยการเยี่ยมบ้าน ศิวพร อึ้งวัฒนา
518 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยโรงเรียน กัลยาณี ตันตรานนท์
519 การพัฒนาสื่อเว็บไซต์และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
520 การพัฒนาสื่อสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
521 การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนบ้านกวน หมู่ 6 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
522 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุบ้านข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
523 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โสภา กรรณสูต
524 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย: คู่มือการฝึกปฏิบัติทางงานคลินิกในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
525 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัชรี นาคะป่า
526 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การนวดทารก โสภา กรรณสูต
527 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สุสัณหา ยิ้มแย้ม
528 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
529 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปริญญา คลี่สกุล
530 การพัฒนาหมู่บ้านอาข่าต้นแบบในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมพูนุท สิงห์มณี
531 การพัฒนาหุ่นแขนให้สารละลายทางหลอดเลือดและหุ่นสำหรับฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
532 การพัฒนาหุ่นจำลองเต้านมเพื่อการสอนการดูแลเต้านม สุสัณหา ยิ้มแย้ม
533 การพัฒนาหุ่นจำลองแผลสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
534 การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
535 การพัฒนาองค์ประกอบหลักของความรอบรู้ด้านนโยบายในบริบทของการพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
536 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่บริโภคแต่ละวันด้วยตนเองในวัยรุ่น เบญจมาศ สุขสถิตย์
537 การฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอดในโรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
538 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน ชมนาด พจนามาตร์
539 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรรณิการ์ พงษ์สนิท
540 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ รังสิยา นารินทร์
541 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านยั้งปวน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
542 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
543 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
544 การยอมรับวัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus ของผู้ปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
545 การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของชุมชนในการบริโภคสารไอโอดีน เกสรา ศรีพิชญาการ
546 การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
547 การรับภาวะเสี่ยงจากการทำงานและพฤติกรรมป้องกันของคนทำงานในกลุ่มเกษตรกรรม: แรงงานนอกระบบ ธานี แก้วธรรมานุกูล
548 การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคโควิด-19 ของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
549 การรับรู้ ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรีอาเซียน นงนุช ไชยยศ
550 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน สุธิศา ล่ามช้าง
551 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุธิศา ล่ามช้าง
552 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน สุธิศา ล่ามช้าง
553 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน สุธิศา ล่ามช้าง
554 การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย พันทิพย์ จอมศรี
555 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมจากการเรียนกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน พันทิพย์ จอมศรี
556 การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
557 การรับรู้ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
558 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัดและแรงจูงใจของพยาบาลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
559 การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
560 การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กเล็ก อมรรัชช์ งามสวย
561 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล กุลวดี อภิชาติบุตร
562 การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
563 การลดการเกิดแผลกดทับโดยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
564 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม พัชราภรณ์ อารีย์
565 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
566 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
567 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติของครอบครัว บุคลากรทางสุขภาพ ครู และองค์กรส่วนท้องถิ่นในการขจัดโรคจากการขาดไอโอดีน เกสรา ศรีพิชญาการ
568 การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 สุธิศา ล่ามช้าง
569 การวิเคราะห์แบบทดสอบวิชาการพยาบาล ละออ ตันติศิรินทร์
570 การวิเคราะห์ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน 8 จังหวัดภาคเหนือ: การศึกษานำร่อง ศักดา พรึงลำพู
571 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษา ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
572 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านในผู้ที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในเขตบริบทภาคเหนือ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
573 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
574 การวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยฟื้นตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง วราวรรณ อุดมความสุข
575 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
576 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
577 การวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง: ศึกษาเปรียบเทียบในชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กะเหรียง ลีซอ มูเซอ สุวิท อินทอง
578 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนแห่งหนึ่ง ดวงเดือน บุดดา
579 การวิเคราะห์สถานการณ์การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
580 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ธานี แก้วธรรมานุกูล
581 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
582 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย วีระพร ศุทธากรณ์
583 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการจัดการดุแลภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผุ้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
584 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง นาดา ลัคนหทัย
585 การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่บุรณาการนำร่องภาคเหนือ: ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
586 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง พระราชปริยัติ ปินะดวง
587 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด พัชรี วรกิจพูนผล
588 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ: การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด หรรษา เศรษฐบุปผา
589 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 เมธี พยองยงค์
590 การวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉวีวรรณ ธงชัย
591 การศึกษาการจัดชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ศิริพร กัญชนะ
592 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน จังหวัดเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
593 การศึกษาเกณฑ์ปกติเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของคนไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
594 การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
595 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พญ.รัตนา พันธ์พานิช
596 การศึกษาความรู้ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออาสาสมัครสาธารณสุขและการให้บริการอนามัย วิจิตร ศรีสุพรรณ
597 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดลำปาง กรรณิกา ทองอุบล
598 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
599 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
600 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
601 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
602 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
603 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน กรรณิกา ทองอุบล
604 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
605 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่ศีรษะของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
606 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่กระดูกหักของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
607 การศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มแม่และเด็ก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สุกฤตา สวนแก้ว
608 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Body Image Satisfaction and Self Esteem ในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน สุกัญญา พีระวรรณกุล
609 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุพิน กลิ่นขจร
610 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
611 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อวยพร ตัณมุขยกุล
612 การศึกษาทรัพยากร ภาระและผลการรักษาในไอซียูในประเทศไทย ครั้งที่ 1 กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
613 การศึกษาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ ปราณีต สวัสดิรักษา
614 การศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลในการเขียนบทความลงพิมพ์ในวารสาร อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
615 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนอนหลับของผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
616 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการรับประทานยาสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
617 การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่มารดาหลังคลอดได้รับตามความคาดหวังและความเป็นจริงในหอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
618 การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้กระบอกฉีดยาชนิดใช้หลายครั้งและชนิดใช้ครั้งเดียว สุสัณหา ยิ้มแย้ม
619 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกับเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
620 การศึกษาระดับความสูงของยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ สุกัญญา ปริสัญญกุล
621 การศึกษาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
622 การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
623 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
624 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ศิริพันธุ์ สาสัตย์
625 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการบกพร่องของความจำในระดับต่ำๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
626 การศึกษาหายีนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการบกพร่องของความจำในระดับต่ำๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
627 การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
628 การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความผิดทางกฎหมายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท นพ.ณรงค์ มณีทอน
629 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
630 การส่งเสริมการนอนหลับในพยาบาลที่ทำงานเป็นกะ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
631 การส่งเสริมการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
632 การส่งเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลโดยการใช้เกมส์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
633 การส่งเสริมความมั่นใจและทักษะในการอภิปรายของนักศึกษาสาขาพยาบาลสตรี เกสรา ศรีพิชญาการ
634 การส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์จากประสบการณ์ของบิดามารดา ครอบครัว เยาวชนสตรี และบุคลากรทางการพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
635 การส่งเสริมโภชนาการต่อความรู้โภชนาการและความเชื้อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูง พัชราภรณ์ อารีย์
636 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
637 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
638 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
639 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
640 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
641 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
642 การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษาภาคปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 (552215) สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
643 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจร่างกายททารกแรกเกิด จุฑามาศ โชติบาง
644 การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
645 การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ขวัญพนมพร ธรรมไทย
646 การสร้างแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปฏิพร บุญเกล้า
647 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ กิ่งฟ้า แสงลี
648 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลเด็กป่วยประจำวัน สุธิศา ล่ามช้าง
649 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การตรวจครรภ์ พันทวี เชื้อขาว
650 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสวนปัสสาวะ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
651 การสร้างสมรรถนะของนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
652 การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบภาพพลิกและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การดูแลและรักษาตาเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
653 การสร้างเสริมภาวะปกติสุขแก่เด็กป่วยเรื้อรังและครอบครัว เกสรา ศรีพิชญาการ
654 การสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านแม่ข่องใต้ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
655 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1 ศิริรัตน์ ปานอุทัย
656 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในชุมชน เนตรทอง นามพรม
657 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในสถานพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
658 การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
659 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2546-2556 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
660 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ
661 การสำรวจการกระจายอัตรากำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล วงจันทร์ เพชรพิเชษฐเชียร
662 การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
663 การสำรวจข้อมูลจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในพพื้นที่ปฏิบัติโครงการหลวง หมู่ 7 บ้านสะโง๊ะ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงแสน จ.เชีงราย ราตรี โอภาส
664 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ลินจง โปธิบาล
665 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลในภาวะวิกฤตในประเทศไทย ฉวีวรรณ ธงชัย
666 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอในหมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
667 การสำรวจปัญหาความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านตามมุมมองของผู้ป่วย ญาติและชุมชน สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
668 การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
669 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (สกสอ.) ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
670 การสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่ามูเซอและลีซอในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
671 การสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับสตรีในสถานประกอบการ จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
672 การเสริมทักษะในการให้อาหารทางสายให้อาหารต่อการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล พัชราภรณ์ อารีย์
673 การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดการเบื้องต้นในประชากร จังหวัดเชียงใหม่: โครงการวิจัย (ระยะที่ 1) "ความรู้เกี่ยวกับโรค ความตระหนักในความสำคัญของโรค ความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในกา ลินจง โปธิบาล
674 การให้การดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
675 การให้สุขศึกษาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเด็กวัยรุ่นชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
676 การอบรมความรู้การจัดการอาการไข้ในเด็กสำหรับผู้ปกครอง ปาริฉัตร แสนไชย
677 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
678 กิจกรรมการพยาบาลและประเภทของผู้ทำการพยาบาลในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มยุรา กาญจนางกูร
679 ขีดความสามารถของครอบครัวในการให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ พิกุล บุญช่วง
680 ความคาดหวังของชาวต่างประเทษที่มีต่อบริการทางการแพทย์และทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
681 ความคิดเห็นของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มยุรา วิวรรธนะเดช
682 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการประเมินสัมฤทธิ์ผลด้วยการสอบ objectice structured clinical examination (OSCE) นัทธมน วุทธานนท์
683 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ (557491) ภารดี นานาศิลป์
684 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการทำบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ชัชฏาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร
685 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการดันมดลูกในระยะที่สองของการคลอด บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
686 ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอบการปฏิบัติทางคลินิกแบบโครงสร้างเชิงปรนัย ในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 นัทธมน วุทธานนท์
687 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อโครงการจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
688 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดการเรีนยการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสร์ (557491) ภารดี นานาศิลป์
689 ความคิดเห็นของมารดาและพยาบาลต่อบทบาทของมารดาในการดูแลเด็กขณะอยู่ในโรงพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
690 ความคิดเห็นและความร่วมมือของลูกค้าต่อการใช้ตราสัญญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
691 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
692 ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้และปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
693 ความเครียดในญาติผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ชรินรัตน์ พุทธปวน
694 ความเครียดรูปแบบการเผชิญความเครียดและการดูแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยเอดส์ ภารดี นานาศิลป์
695 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ลินจง โปธิบาล
696 ความเครียดและปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย อัศวินี นามะกันคำ
697 ความเครียดและภาวะการมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
698 ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
699 ความชุก ปัจจัยและผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส เกสรา ศรีพิชญาการ
700 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุสตรีไทยในชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โรจนี จินตนาวัฒน์
701 ความเชื่อแผนโบราณและพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
702 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก นัทธมน วุทธานนท์
703 ความต้องการขณะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีของผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
704 ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาวะวิกฤติ สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล
705 ความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานและพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
706 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
707 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
708 ความต้องการของพยาบาลในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
709 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพในการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
710 ความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในระยะคลอด พะยอม อยู่สวัสดิ์
711 ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านม ขนิษฐา รัตนกัลยา
712 ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนัก ขนิษฐา รัตนกัลยา
713 ความต้องการตามการรับรู้ของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ รัตนาวดี ชอนตะวัน
714 ความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทย ละออ ตันติศิรินทร์
715 ความต้องการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา ละออ ตันติศิรินทร์
716 ความต้องการและการดำเนินงานอาชีวอนามัยตามมาตรฐานเชิงโครงสร้าง นงเยาว์ อุดมวงศ์
717 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
718 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด เนตรทอง ทะยา
719 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
720 ความต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ พัชราภรณ์ อารีย์
721 ความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะของกรอบแนวคิดของประสบการณ์ความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย นาดา ลัคนหทัย
722 ความทุกข์ทรมนและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
723 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
724 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
725 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม FACT-BL ฉบับภาษาไทย ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
726 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชมพูนุท ศรีรัตน์
727 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี: การศึกษาแบบผสานวิธี ขนิษฐา รัตนกัลยา
728 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ มรรยาท ณ นคร
729 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบริการของหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
730 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด มยุลี สำราญญาติ
731 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นันทา เล็กสวัสดิ์
732 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อกิจกรรมพยาบาลเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน ละออ ตันติศิรินทร์
733 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการในแผนกอุบัติดหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สุพิศ รุ่งเรืองศรี
734 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของหน่วยปริญญาบัณฑิต งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรพิน พรหมตัน
735 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการให้บริการห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กมลชนก กาวิล
736 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยแบบผสมผสานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
737 ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
738 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ผังความคิดในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ พัชรี วรกิจพูนผล
739 ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ปกครองและพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM2.5) ให้แก่เด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดพะเยา เกศินี อิ่มแมน
740 ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิระ สุริยะวงค์
741 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ยุพิน เพียรมงคล
742 ความรู้ ความคิดเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศศึกาของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา วิจิตร ศรีสุพรรณ
743 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง ลินจง โปธิบาล
744 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของสตรีเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
745 ความรู้ เจตคติและความตั้งใจของสตรีที่มีเพศสัมพันธ์โดยได้รับค่าตอบแทนเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสแพบพิลโลมา มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองโรค ชำนาญ เกียรติพีรกุล
746 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ณัฐวรรณ สุวรรณ
747 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี อมรรัตน์ งามสวย
748 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง นันทพร แสนศิริพันธ์
749 ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
750 ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรจนี จินตนาวัฒน์
751 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
752 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
753 ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี อะเคื้อ อุณหเลขกะ
754 ความรู้และการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณัฐวรรณ สุวรรณ
755 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดจากหัตถการในทารก รัตนาวดี ชอนตะวัน
756 ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดา เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการของทารก" เกสรา ศรีพิชญาการ
757 ความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกวัย 0-2 เดือน บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
758 ความรู้และการปฏิบัติในการเตรียมและให้ยาเคมีรักษา รัตนาวดี ชอนตะวัน
759 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติของผู้นำทางพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
760 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคกลาง ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
761 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิภาดา คุณาวิกติกุล
762 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคใต้ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
763 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
764 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
765 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิชาออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัทลียา ศิริภัทรากูร
766 ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
767 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ HPV มะเร็งปากมดลูกและความตั้งใจรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
768 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวรรณ สุวรรณ
769 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อป้องกันภาวะขาดไอโอดีนในสตรีตั้งครรภ์ พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
770 ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
771 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุกัญญา ชัยชนะ
772 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
773 ความลังเลและทัศนคติต่อวัคซีน COVID-19: การสำรวจออนไลน์ทั่วประเทศไทย ศิริรัตน์ นิตยวัน
774 ความวิตกกังวล การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและพยาบาล และการปฏิบัติป้องกันอาการชักจากไข้ของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
775 ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดใหญ่ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
776 ความวิตกกังวลของข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
777 ความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้ง สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
778 ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงานกับความต้องการด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิชน สมมิตร
779 ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติการให้อาหารบุตร ต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน (การศึกษานำร่อง) Anan Cristina Lindsay
780 ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติการให้อาหารบุตร ต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน (การศึกษานำร่อง) Anan Cristina Lindsay
781 ความสัมพันธภาพระหว่างสัมพันธภาพของคู่สมรสกับน้ำหนักและสภาวะของทารกแรกเกิด เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
782 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภทพร บวรทิพย์
783 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภาคปฏิบัติกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคปฏิบัติ สมบัติ ไชยวัณณ์
784 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งปาดมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา มนรดา ธรรมจารีย์
785 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง สมบัติ ไชยวัณณ์
786 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานความสามารถการเฝ้าติดตามของพยาบาลในโรงพยาบาลกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
787 ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง วิธีการจัดการกับความขัดแย้งกับความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะทำงานอยู่ต่อไป และการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ วิภาดา คุณาวิกติกุล
788 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วย สุธิศา ล่ามช้าง
789 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มรรยาท ณ นคร
790 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกสรา ศรีพิชญาการ
791 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของมารดาเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน นันทา เลียววิริยะกิจ
792 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
793 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล กลวิธีการเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก นิตยา ภิญโญคำ
794 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ บุญพิชชา จิตต์ภักดี
795 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ แรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
796 ความสามารถในการเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ อวยพร ตัณมุขยกุล
797 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาล 3 ระดับ วิจิตร ศรีสุพรรณ
798 คุณภาพการดูแลหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
799 คุณภาพการนอนหลับ ความง่วงนอนในเวลากลางวัน และสมรรถภาพการทำงานในเวลากลางวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นก่อนและหลังการได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ธีรกร ธีรกิตติกุล
800 คุณภาพการนอนหลับของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ วันเพ็ญ ทรงคำ
801 คุณภาพการนอนหลับในผู้ที่ขับรถบัสโดยสารประจำทาง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
802 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในระยะ 72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด นันทา เล็กสวัสดิ์
803 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ ชัยอาจ
804 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
805 คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย พนิดา จันทโสภีพันธ์
806 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี สุสัณหา ยิ้มแย้ม
807 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ : ภาคเหนือ วารุณี ฟองแก้ว
808 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน:มุมมองของผู้ป่วยและญาติ ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
809 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย สุวิท อินทอง
810 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกหัก มรรยาท ณ นคร
811 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดทำทางเดินปัสสาวะใหม่ ขนิษฐา รัตนกัลยา
812 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
813 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทิพพาพร ตังอํานวย
814 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บกลุ่มเส้นประสาทเบรเคียล มรรยาท ณ นคร
815 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล ลินจง โปธิบาล
816 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
817 คุณลักษณะของพยาบาล คุณลักษณะขององค์การ และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศไทย กุลวดี อภิชาติบุตร
818 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
819 เครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสุขอนามัยทางพศและอนามัยการเจิรญพันธุ์: การมีส่วนร่วมของเยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน วารุณี ฟองแก้ว
820 เครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ : (เครือข่ายวิถีชีวิตในเมือง) วารุณี ฟองแก้ว
821 เครื่องชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทย สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
822 เครื่องมือวัดประสบการณ์และการช่วยเหลือเหยื่อรายที่สอง: การแปล การดัดแปลงเชิงวัฒนธรรมและการประเมินคุณภาพให้เข้ากับบริบทไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
823 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
824 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
825 โครงการ ปัญญาชน คนไม่เมา: การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
826 โครงการการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 588112 ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล (ตอนที่ 1) อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
827 โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน วิภาดา คุณาวิกติกุล
828 โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน วิภาดา คุณาวิกติกุล
829 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการสุขภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
830 โครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน รังสิยา นารินทร์
831 โครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน รังสิยา นารินทร์
832 โครงการการสนับสนุนวิชาการสำหรับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย): ภาคเหนือ ระยะที่ 2 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
833 โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบโปรแกรม ภายใต้งานวิจัย Z-Size Ladies ปิยะนุช ชูโต
834 โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบโปรแกรม ภายใต้งานวิจัย Z-Size Ladies ปิยะนุช ชูโต
835 โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
836 โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
837 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
838 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
839 โครงการความรอบรู้ทางสุขภาพ: ภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ โกนิฎฐ์ ศรีทอง
840 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
841 โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของความปวดระหว่างการวัด 2 วิธี นัทธมน วุทธานนท์
842 โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
843 โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ (ปีที่ 2) ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
844 โครงการที่ 1 กรณีศึกษานำร่อง วิเคราะห์สถานการณ์การรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
845 โครงการที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
846 โครงการประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
847 โครงการประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
848 โครงการผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด: โครงการโทรถามตามเยี่ยมกรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
849 โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
850 โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน วารุณี ฟองแก้ว
851 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จุฑามาศ โชติบาง
852 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จุฑามาศ โชติบาง
853 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ จุฑามาศ โชติบาง
854 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ จุฑามาศ โชติบาง
855 โครงการย่อยที่ 1 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลชุมชน ทรียาพรรณ สุภามณี
856 โครงการย่อยที่ 2 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลทั่วไป เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
857 โครงการย่อยที่ 3 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การ ในโรงพยาบาลศูนย์ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
858 โครงการย่อยที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ อัศวินี นามะกันคำ
859 โครงการย่อยที่ 4 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยพยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
860 โครงการย่อยที่ 5 ทัศนะและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
861 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 6 ปีในระดับปฐมภูมิ ประคิณ สุจฉายา
862 โครงการศึกษาประสิทธิภาพด้านการทำลายเชื้อของเครื่องพาสเจอร์ไรเซชั่น วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
863 โครงการศึกษาผลการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย: ภาคเหนือ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
864 โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วิลาวัณย์ เสนารัตน์
865 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ระดับประเทศ จุฑามาศ โชติบาง
866 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ระดับประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
867 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ จุฑามาศ โชติบาง
868 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ จุฑามาศ โชติบาง
869 โครงการสำรวจความต้องการชุดบริการอนามัยโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ดรุณี ทายะติ
870 โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
871 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
872 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
873 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
874 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
875 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ เนตรทอง นามพรม
876 โครงการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่องานวิจัยทางพันธุศาสตร์ ทางด้านการพยาบาล (Laboratory of Genetics Nursing Research) จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
877 โควิด 19: ความทุกข์ใจและกลยุทธ์ในการรับมือของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุขภาพด่านหน้า และสมาชิกในชุมชนทั่วโลก ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
878 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
879 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดคอ ทรียาพรรณ สุภามณี
880 เจตคติ ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ภารดี นานาศิลป์
881 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 วิภาดา คุณาวิกติกุล
882 ฐานวิถีชีวิตใหม่: การยกระดับนวัตกรรมสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทพร แสนศิริพันธ์
883 ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในหออภิบาลทารกแรกเกิด วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
884 ต้นทุนกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ (552217) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
885 ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
886 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
887 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
888 ตำราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขนิษฐา รัตนกัลยา
889 ถอดบทเรียนการเรียนออนไลน์ในกระบวนวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ในช่วงการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด-19 เกสรา ศรีพิชญาการ
890 ทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยของแรงงานต่างด้าวและเกษตรอินทรีย์ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
891 ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
892 ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นในการปฏิบัติการพยาบาลทางศัลยกรรม ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
893 ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพต่อการให้บริการสุขภาพแก่คนต่างด้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อรอนงค์ วิชัยคำ
894 ทัศนคติต่อความตายและผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทัศนา มหานุภาพ
895 ทัศนคติต่อตนเองและความรู้สึกที่มีคุณค่าแห่งตนในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
896 ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศและความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตนด้านสุขภาพที่มีต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์
897 ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
898 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช สุชารี เหล่ารักพงษ์
899 นวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT) ธนียา เจติยานุกรกุล
900 นวัตกรรมหูฟังบันทึกเสียง ชมพูนุท ศรีรัตน์
901 นวัตกรรมอาหาร: เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มต่อการผลิตน้ำนมในมารดาคลอดทารกก่อนกำเนิดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
902 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
903 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
904 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
905 นิสัยการอ่านและรูปแบบการอ่านในนักศึกษาพยาบาล วีระพร ศุทธากรณ์
906 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการทบทวนและฝึกหัด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
907 บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ (พื้นที่ภาคเหนือ เขต 1) สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
908 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน: ผลกระทบต่อความซึมเศร้า ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
909 บรรยากาศขององค์กร ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การสร้างเสริมพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานของผู้บริหารพยาบาลและพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
910 บริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย : การศึกษานำร่อง ศักดา พรึงลำภู
911 บริโภคนิสัยของมารดาที่มีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
912 บันทึกทางการพยาบาล: แนวคิด วิธีบันทึก และการใช้ประโยชน์ ประคิณ สุจฉายา
913 แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
914 แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตชนบท จ.เชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
915 แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
916 แบบแผนสุขภาพ ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในเขตหมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราตรี โอภาส
917 แบบแผนสุขภาพของผู้ป่วยโรคจิตในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วรนุช กิตสัมบันท์
918 แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
919 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต วณิชา พึ่งชมภู
920 ประมวลองค์ความจำเป็นเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
921 ประเมินโครงการให้ความรู้ป่องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน ขององค์การพีเอช-เจแปนประจำประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
922 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
923 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
924 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
925 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
926 ประโยชน์และอุปสรรคในการเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
927 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
928 ประสบการณ์การได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ สุนทรี ศรีโกไสย
929 ประสบการณ์การทำงานกับความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในเขตภาคเหนือ พันทิพย์ จอมศรี
930 ประสบการณ์การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด จริยาพร ศรีสว่าง
931 ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกสะท้อนคิดประจำวันของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
932 ประสบการณ์ของคู่สมรสชายต่อการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากความผิดปกติของทารกในครรภ์ นงลักษณ์ เฉลิมสุข
933 ประสบการณ์ของบิดามารดาในการปลูกฝังอัตลักษณ์ทางเพศในบริบทไทยเหนือ เกสรา ศรีพิชญาการ
934 ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่มีคู่สมรสเป็นผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางศัลยกรรม ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
935 ประสบการณ์ของสตรีที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ สมพิศ อำไพ
936 ประสบการณ์ความเจ็บปวดและการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มยุลี สำราญญาติ
937 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
938 ประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning อัศวินี นามะกันคำ
939 ประสบการณ์ในการเรียนแบบ E-learning หรรษา เศรษฐบุปผา
940 ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
941 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นัทธมน วุทธานนท์
942 ประสิทธิผลของการจัดการด้านพฤติกรรมและจิตสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ จินดารัตน์ ชัยอาจ
943 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิคส์แบบนำมาประกอบกันสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพยาบาลศาสตร์ หรรษา เศรษฐบุปผา
944 ประสิทธิผลของการชั่งน้ำหนักตนเองร่วมกับกิจกรรมอื่นในการดูแลน้ำหนักตัวที่เพิ่มในระยะตั้งครรภ์และน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอด: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ ปิยะนุช ชูโต
945 ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
946 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พิกุล นันทชัยพันธ์
947 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม: กรณีศึกษาหลายสถาบัน ฉวีวรรณ ธงชัย
948 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปริศนา วะสี
949 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
950 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กัญญรัตน์ ผึ่งบรรหาร
951 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ วราวรรณ ยศธรรมเสนี
952 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท ปรีชา ยศธรรมเสนี
953 ประสิทธิผลของการใช้ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดิศักดิ์ พวงสมบัติ
954 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก" (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ นิตยวัน
955 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองในสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
956 ประสิทธิผลของการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ สุจิตรา ชัยวุฒิ
957 ประสิทธิผลของการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
958 ประสิทธิผลของการรักษาโดยใช้โปรไบโอติก พรีไอโอติก และซินไปโอติกต่อการลดภาวะแรกซ้อนหลังการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
959 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาลินี วัฒนากูล
960 ประสิทธิผลของการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง พัชราภรณ์ อารีย์
961 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฟ้องเจิงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ศิริรัตน์ ปานอุทัย
962 ประสิทธิผลของคู่มือการบำบัดภาวะวิตกกังวลด้วยตนเองโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล สรัญญา วรรณชัยกุล
963 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การวิจัยเชิงทดลอง ลินจง โปธิบาล
964 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตต่อระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล กัลยาณี ตันตรานนท์
965 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารในครอบครัวเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุรา กรณีศึกษา โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หรรษา เศรษฐบุปผา
966 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
967 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
968 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
969 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
970 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อัญชลี จิตราภิรมย์
971 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ลินจง โปธิบาล
972 ประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ณัฐวรรณ สุวรรณ
973 ประสิทธิผลของอาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีความยากลำบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
974 ประสิทธิผลโครงการฝึกเสริมทักษะทางการพยาบาล สุภารัตน์ วังศรีคูณ
975 ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
976 ประสิทธิภาพการใช้สื่อวิดีทัศน์ในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และพัฒนาทักษะในการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราวรรณ อุดมความสุข
977 ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
978 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็ก พญ.เพณณิณาร์ โอเบอร์ดอร์เฟอร
979 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
980 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
981 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
982 ประสิทธิภาพของหุ่นแขนจำลองที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำในห้องปฏิบัติการ เกษสุดา ฉัตรอุทัย
983 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยวิกฤติ: กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฉวีวรรณ ธงชัย
984 ปัจจัยกำหนดภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม นัทธมน วุทธานนท์
985 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
986 ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษา เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
987 ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
988 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพสตรีในวัยทำงานในภาคเหนือประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
989 ปัจจัยทำนายการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เกสรา ศรีพิชญาการ
990 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
991 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ระยะที่ 2) นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
992 ปัจจัยทำนายการรับรู้ประสบการณ์การคลอดทางบวกของสตรี สุกัญญา ปริสัญญกุล
993 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธานี แก้วธรรมานุกูล
994 ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางกายในเด็กไทยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
995 ปัจจัยทำนายความกลัวเกี่ยวกับการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดาชาวไทย นันทพร แสนศิริพันธ์
996 ปัจจัยทำนายความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
997 ปัจจัยทำนายความพร้อมสำหรับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของมารดาที่เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
998 ปัจจัยทำนายความสนใจของพยาบาลในการมาเป็นอาจารย์พยาบาล เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
999 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน สรัญญา วรรณชัยกุล
1000 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
1001 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของบิดาวัยรุ่นในภาคเหนือของประเทศไทย ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
1002 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1003 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1004 ปัจจัยทำนายสมรรถนะแห่งตนของมารดาในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
1005 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ กิ่งฟ้า แสงลี
1006 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเด็กที่ชักจากไข้สูง สุธิศา ล่ามช้าง
1007 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
1008 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สุธิศา ล่ามช้าง
1009 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของสามีเกี่ยวกับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์ จริยาพร ศรีสว่าง
1010 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1011 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่มีอาการชัก สุธิศา ล่ามช้าง
1012 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ชาลินี สุวรรณยศ
1013 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ วิภาดา คุณาวิกติกุล
1014 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1015 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาหลังคลอด ลาวัลย์ สมบูรณ์
1016 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
1017 ปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย กนกพร สุคำวัง
1018 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วชิระ สุริยะวงค์
1019 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วชิระ สุริยะวงค์
1020 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม อภิชาติ กาศโอสถ
1021 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จิตตวดี เหรียญทอง
1022 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
1023 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไร้ชีพของทารกในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ปราณีต สวัสดิรักษา
1024 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินสันต์ พฤกษากร
1025 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันด้วยการบำบัดทดแทน จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1026 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
1027 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ และผลกระทบของภาวะฉุกเฉินการระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1028 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
1029 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกศราภรณ์ อุดกันทา
1030 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กนกพร สุคำวัง
1031 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศรีมนา นิยมค้า
1032 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1033 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1034 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ นิตยา ภิญโญคำ
1035 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสูงอายุโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ วณิชา พึ่งชมภู
1036 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
1037 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1038 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ อรอนงค์ วิชัยคำ
1039 ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ พันทิพย์ จอมศรี
1040 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความปวดของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด พัชรี วรกิจพูนผล
1041 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนอาชีวศึกษา พฤกษลดา เขียวคำ
1042 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะแห่งตนของบิดาไทยในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
1043 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิจิตร ศรีสุพรรณ
1044 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม อภิชาติ กาศโอสถ
1045 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อัญชลี เชี่ยวโสธร
1046 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกุล นันทชัยพันธ์
1047 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์และแนวทางการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ ปิยะนุช ชูโต
1048 ปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมองของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น หรรษา เศรษฐบุปผา
1049 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ์ เกสรา ศรีพิชญาการ
1050 ปัจจัยและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการความปวดในหน่วยตรวจฉุกเฉิน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
1051 ปัจจัยและแบบแผนการดำเนินชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
1052 ปัจจัยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี วราภรณ์ บุญเชียง
1053 ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่มีผลต่อการเป็นกามโรคของเด็กชายวัยรุ่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
1054 ปัจจัยสถานการณ์ การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา ไทยาภิรมย์
1055 ปัจจัยสนับสนุนและความพร้อมของบุคลากรในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนตรทอง นามพรม
1056 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาว:การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมในโรงพยาบาล พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
1057 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า วันเพ็ญ ทรงคำ
1058 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดเชียงใหม่ วันเพ็ญ ทรงคำ
1059 ปัญญาชน คนไม่เมา: การพัฒนารูปแบบการป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักเป็นครั้งคราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ระยะที่ 2: การพัฒนารูปแบบโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) หรรษา เศรษฐบุปผา
1060 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์: มุมมองผู้เกี่ยวข้อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1061 ปัญหาสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1062 เปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ นันทา เล็กสวัสดิ์
1063 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรีระหว่างหลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตร 4 ปี และผลกระทบของหลักสูตรต่อเนื่อง วิจิตร ศรีสุพรรณ
1064 เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟล่อนร่วมกับเซฟีโรกับการใช้สบู่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1065 โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในชีวิตสมรสสำหรับนักเรียนระดับมัธยม เกสรา ศรีพิชญาการ
1066 โปรแกรมบทเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
1067 ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
1068 ผลกระทบของการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสาขาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1069 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวอีสาน: กรณีศึกษาชุมชนเขตลุ่มน้ำพอง ภารดี นานาศิลป์
1070 ผลการแก้ไขหัวนมผิดปกติในหญิงมีครรภ์ โดยวิธีฮอฟแมน การใช้ปทุมแก้วและอุปกรณ์ดึงหัวนมสูญญากาศ เทียมศร ทองสวัสดิ์
1071 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เนตรทอง นามพรม
1072 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ เรื่องการใช้ยาเด็กของนักศึกษาพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
1073 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้อาหารทางสายให้อาหารที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
1074 ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1075 ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
1076 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกต่อความรู้และความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลแพร่ ศุภางค์ ดำเกิงธรรม
1077 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1078 ผลการเตรียมมารดาที่ทำงานนอกบ้านอย่างมีแบบแผนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เกสรา ศรีพิชญาการ
1079 ผลการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อระยะเวลาในการคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1080 ผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548-2549 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1081 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด ปิยะนุช ชูโต
1082 ผลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ปิยะนุช ชูโต
1083 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1084 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
1085 ผลการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองร่วมกับการทบทวนระหว่างเพื่อต่อความเครียด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุดารัตน์ ชัยอาจ
1086 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1087 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทักษะในการสอนหญิงหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1088 ผลการสนับสนุนอาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในดปรแกรมการเลิกบุหรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศรีทอน สุกันธา
1089 ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
1090 ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้ทางการผดุงครรภ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉวี เบาทรวง
1091 ผลของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในมารดาที่มีน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปิยะนุช ชูโต
1092 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด สุจิตรา ชัยวุฒิ
1093 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อความพึงพอใจและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
1094 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลลัพธ์ในการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจในการเรียนกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
1095 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสมุดบันทึกแบบดิจิทัลต่อผลลัพธ์ในการเรียนรู้กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางด้านศัลยกรรม อภิชาติ กาศโอสถ
1096 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิริพร สิงหเนตร
1097 ผลของการจัดการเรียนการสอนสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กต่อความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
1098 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1099 ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษาเรื่อง อาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัชราภรณ์ อารีย์
1100 ผลของการจัดอนามัยโรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
1101 ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ชยุต ใหม่เขียว
1102 ผลของการใช้การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็ปต่อทักษะทางคลินิกด้านการพยาบาลออร์โทปิดิกส์ของนักศึกษาพยาบาล จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1103 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเตรียมมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดก่อนการจำหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1104 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
1105 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมด้วยนมมารดาและการสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดาและระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว อุษณีย์ จินตะเวช
1106 ผลของการใช้โปรแกรมเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง กฤติกา ชุณวงษ์
1107 ผลของการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทย นงค์คราญ วิเศษกุล
1108 ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ชมพูนุท ศรีรัตน์
1109 ผลของการใช้สัญญาการเรียนรู้ในการควบคุมการค้านคว้าแบบอิสระของนศ. ระดับบัณฑิตศึกษา อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
1110 ผลของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลเด็กประจำวันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1111 ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง นงค์คราญ วิเศษกุล
1112 ผลของการใช้อารมณ์ขันในการลดความวิตกกังวล ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1113 ผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปที่แคลอรี่ต่ำในการลดน้ำหนัก วารุณี ฟองแก้ว
1114 ผลของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ต่อความสามารถในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ชมพูนุท ศรีรัตน์
1115 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งต่อการปฏิบัติตนเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด อมรรัตน์ งามสวย
1116 ผลของการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อากรใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1117 ผลของการทบทวนระหว่างเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตของนักศึกษาพยาบาล ฉวีวรรณ ธงชัย
1118 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุวิท อินทอง
1119 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น ชาลินี สุวรรณยศ
1120 ผลของการฝึกวิปัสสนาสมาธิต่อการตอบสนองภาวะเครียดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
1121 ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1122 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
1123 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อสมรรถนะแห่งตนของนศ.พยาบาล อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
1124 ผลของการเรียนโดยใช้แผนที่ความคิดต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1125 ผลของการเรียนแบบ E-learning ต่อความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หรรษา เศรษฐบุปผา
1126 ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของทารก เกสรา ศรีพิชญาการ
1127 ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อความรู้ของพยาบาลใหม่เรื่องการจัดการเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำปาง เกศราภรณ์ อุดกันทา
1128 ผลของการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการสอนผู้ป่วย ต่อการรับรู้สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เบญจมาศ สุขสถิตย์
1129 ผลของการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1130 ผลของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำไพ ชนะกอก
1131 ผลของการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม พัชราภรณ์ อารีย์
1132 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเศร้าโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1133 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในการดูดเสมหะ ประทุม สร้อยวงค์
1134 ผลของการสอนเบ่งคลอดอย่างมีแบบแผนในระยะที่สองของการคลอด สุกัญญา ปริสัญญกุล
1135 ผลของการสัมผัสต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ฉวี เบาทรวง
1136 ผลของการเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อการสื่อสารเชิงบำบัดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
1137 ผลของการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1138 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1139 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลของผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นประสาทเบรเคียลที่ได้รับการผ่าตัด มรรยาท ณ นคร
1140 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลในผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการทำผ่าตัดใส่วัสดุยึดตรึงในร่างกาย มรรยาท ณ นคร
1141 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1142 ผลของการให้ความรู้และกรจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1143 ผลของการให้คำแนะนำอาหารแก่มารดาของเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในระยะพักฟื้น พัชราภรณ์ อารีย์
1144 ผลของการให้สุขศึกษาของนักศึกษาพยาบาลแก่สตรีตั้งครรภ์เรื่องการตรวจน้ำตาลในเลือด บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1145 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
1146 ผลของการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายต่อระบบความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
1147 ผลของการออกกำลังแบบแอโรบิคร่วมกับแบบแรงต้านต่อผลลัพธ์ทางโภชนาการในผู้หญิงอ้วนที่ได้รับการควบคุมอาหาร พัชราภรณ์ อารีย์
1148 ผลของเครื่องดื่มผงสกัดจากสมุนไพรต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1149 ผลของโครงการส่งเสริมต่อการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม สุคนทา คุณาพันธ์
1150 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาลินี สุวรรณยศ
1151 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
1152 ผลของโปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานหลายวิธีต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประทุม สร้อยวงค์
1153 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแล การลดความเครียด และภาระในการดูแลของผู้ดูแล และความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1154 ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1155 ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อการกลับไปดื่มซ้ำของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ สุวิท อินทอง
1156 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1157 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่อการประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมในคู่สมรสของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ขวัญพนมพร ธรรมไทย
1158 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จินดารัตน์ ชัยอาจ
1159 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจําหน่ายจากโรงพยาบาล ศุลีพร ชีวะพาณิชย์
1160 ผลของโปรแกรมการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือของประเทศไทย กรรณิการ์ กันธะรักษา
1161 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
1162 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1163 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม พัชราภรณ์ อารีย์
1164 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
1165 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1166 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน จุฑามาศ โชติบาง
1167 ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในการให้อาหารทารกและผู้ป่วยเด็กขอองนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1168 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจต่อภาระงานในการดูแลของผู้ดูแล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ สุปราณี สุวรรณธีระกิจ
1169 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามีและเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา นันทพร แสนศิริพันธ์
1170 ผลของโปรแกรมอบรมเรื่อง การนวดทารก ต่อความรู้และทักษะการนวดทารกของผู้ดูแลเด็ก พัชรี วรกิจพูนผล
1171 ผลของพอตคาสท์ทางการพยาบาลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการทำพอตคาสท์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
1172 ผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายโดยพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1173 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1174 ผลของสื่อมัลติมีเดียและการฝึกปฏิบัติกับหุ่นต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1175 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี สุธิศา ล่ามช้าง
1176 ผลลัพธ์การตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังจากการรับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ปิยะนุช ชูโต
1177 ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1178 ผลลัพธ์ของการดูแลที่ครอบคลุมเริ่มเร็วต่อทารกเกิดก่อนกำหนด: การศึกษาติดตามระยะยาว เนตรทอง นามพรม
1179 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการตามแนวทางลด ละ เลิกเหล้ากันเถอะ (การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1180 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1181 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1182 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1183 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด (โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น) : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1184 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด (โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น) : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1185 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษาเรื่องอาหารปลอดภัยสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เกสรา ศรีพิชญาการ
1186 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพร้อมและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สมบัติ สกุลพรรณ์
1187 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ จิราภรณ์ สุกันธา
1188 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตพยาบาลที่เข้าศึกษาตามการคัดเลือกโครงการต่างๆ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1189 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
1190 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1191 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1192 แผนงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1193 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด: ประสบการณ์ของมารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1194 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร นงเยาว์ อุดมวงศ์
1195 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร นงเยาว์ อุดมวงศ์
1196 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีบ้านใหม่หลับมอ หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
1197 พฤติกรรมการเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1198 พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือและการดูแลตนเองเมื่อเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือด ภารดี นานาศิลป์
1199 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศพร คำผลศิริ
1200 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและแหล่งที่มาของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1201 พฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กวัยรุ่นไทยในจังหวัดเชียงใหม่ จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1202 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความพึงพอใจในงาน การเพิ่มผลิตผลและการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1203 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1204 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1205 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการโรคไต วิมล ธนสุวรรณ
1206 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมใจ ศิระกมล
1207 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สุวรรณา บุญยะลี
1208 พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ ปินะดวง
1209 พฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
1210 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1211 พฤติกรรมอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
1212 พัฒนาการของเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ไทยาภิรมย์
1213 พัฒนาระบบเชื่อมประสานฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเข้ากับฐานข้อมูลชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
1214 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1215 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1216 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1217 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ระยะที่ 1 นิตยา ไทยาภิรมย์
1218 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ระยะที่ 2 นิตยา ไทยาภิรมย์
1219 พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1220 ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงมีครรภ์ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1221 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1222 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับอาหารปั่นผสมทางสายให้อาหารผ่านทางรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร พัชราภรณ์ อารีย์
1223 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย พัชราภรณ์ อารีย์
1224 ภาวะสุขภาพ ความสุข ความเครียด และคุณภาพชีวิต ของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
1225 ภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ของสตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ กิ่งฟ้า แสงลี
1226 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
1227 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุธิศา ล่ามช้าง
1228 ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1229 ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในเมือง สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1230 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1231 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น: การศึกษานำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1232 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการให้การดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ หรรษา เศรษฐบุปผา
1233 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก : ประสบการณ์ของบิดามารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1234 มุมมองของนักศึกษาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) ศิวพร อึ้งวัฒนา
1235 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่อง ความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ เกสรา ศรีพิชญาการ
1236 รวมพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยอุบัติเหตุจราจร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
1237 ระดับความเข้มข้นของ NT-pro BNP ในพลาสมา ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง: ในประเทศไทย จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1238 ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ นันทา เล็กสวัสดิ์
1239 ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
1240 ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลชุมชน ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
1241 ระบบการดูแลและบริการสุขภาพของพยาบาลของชุมชน อำไพ ชนะกอก
1242 ระบบการติดตามโครงการภายหลังการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
1243 ระบบการบริหารงานธุรการภาควิชา ตามการรับรู้ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม
1244 ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
1245 ระบบการเฝ้าระวังและการรายงานของพยาบาลในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
1246 ระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
1247 ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
1248 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
1249 ระบาดวิทยาของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในภาคเหนือของประเทศไทย อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1250 ระยะเวลาน้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสอุดของร่างกายทางปากและรักแร้ พะยอม วิริยา
1251 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ พัชราภรณ์ อารีย์
1252 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายและแกนนำนักศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
1253 รูปแบบการพัฒนาด้านพลังมวลชนสำหรับตำบลสุขภาวะในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พิกุล นันทชัยพันธ์
1254 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดชา ทำดี
1255 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1256 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการด้านสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1257 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จินดารัตน์ ชัยอาจ
1258 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หรรษา เศรษฐบุปผา
1259 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัศวินี นามะกันคำ
1260 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1261 โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้มีการนอนหลับไม่ปกติ ณ สถานีอนามัยตำบลเมืองวะ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
1262 โรคหอบหืดในเด็ก: ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1263 ลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ศิริพร สิงหเนตร
1264 ไลโปโปรตีน โฮโมซีสตอีน และเอดีเอเอ็มที่เอส13 ในเลือด และเอ็มอาร์เอ็นเอและการแสดงของยีนของเกร็ดเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พัชราภรณ์ อารีย์
1265 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1266 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศรัญญา ชัยแสง
1267 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1268 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1269 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1270 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตภาคเหนือ หรรษา เศรษฐบุปผา
1271 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1272 ศักยภาพการให้บริการชาวต่างประเทศต่อบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ ปัญญานุวัตร
1273 ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นหญิงในสังคมสมัยใหม่ วารุณี ฟองแก้ว
1274 ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
1275 สถานการณ์การช่วยฟื้นคืนสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ชุติมา มีชำนาญ
1276 สถานการณ์การใช้ยาในผู้สูงอายุไทยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1277 สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1278 สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1279 สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1280 สถานการณ์ความต้องการกำลังคนด้านการบริการสปาในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1281 สถานการณ์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1282 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชน วันเพ็ญ ทรงคำ
1283 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดย่อม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1284 สถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ เขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1285 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย: มุมมองของพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
1286 สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1287 สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1288 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง ของมีคมบาด และการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1289 สถานภาพการวิจัยด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ในเขตภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
1290 สภาพความต้องการด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ มยุรา กาญจนางกูร
1291 สภาวะทางด้านจิตใจและความล้มเหลวในการปรับตัวของหญิงที่มีประวัติการถูกทำการทางเพศ วิจิตร ศรีสุพรรณ
1292 สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อมและการเลี้ยงดูมารดาในเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจ สมศรี ธันทะมาลา
1293 สมรรถนะการบริการทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
1294 สมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีขณะมารับบริการฝากครรภ์ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
1295 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ กุลวดี อภิชาติบุตร
1296 สมรรถนะในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
1297 สมรรถนะภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในระดับมหาบัณฑิต เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1298 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1299 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1300 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1301 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1302 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1303 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1304 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1305 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1306 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1307 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1308 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1309 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1310 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1311 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1312 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1313 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1314 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1315 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1316 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1317 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1318 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1319 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1320 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1321 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1322 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1323 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1324 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1325 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1326 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1327 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1328 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1329 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1330 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1331 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1332 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1333 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1334 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1335 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1336 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1337 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1338 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1339 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1340 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1341 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1342 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1343 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1344 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1345 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1346 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1347 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1348 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1349 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1350 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1351 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1352 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1353 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
1354 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
1355 สิทธิทางเพศของสตรีตามการรับรู้ของบุรุษวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เกสรา ศรีพิชญาการ
1356 สุขภาพทางเพศ: รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์และความต้องการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ- ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1357 สุขภาพทางเพศในช่วงการมีบุตรของสตรีไทยภาคเหนือ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1358 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1359 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1360 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1361 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
1362 เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย: ความต้องการ และบริการสุขภาพที่เหมาะสม วณิชา พึ่งชมภู
1363 หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
1364 เหตุการณ์ในชีวิต ความเข้มแข็งอดทน ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1365 อัตราชุกของปัจจัยเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ต่อภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุไทย ลินจง โปธิบาล
1366 อาการที่เปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
1367 อาการไม่สุขสบาย ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
1368 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
1369 อิทธิพลของการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1370 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ รัตนาวดี ชอนตะวัน
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th