KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน จังหวัดเชียงใหม่
Operation Health Promoting Hospitals at Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 มกราคม 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health System

  วัตถุประสงค์โครงการ

  แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติ กระบวนการดำเนินงานการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

  ลักษณะโครงการ

  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการแกนนำ 10 คน บุคลากรโรงพยาบาล 87 คน และประชาชนและผู้รับบริการ 428 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแนวคำถามในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดย การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1.การนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติ พบว่าคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้กำหนดนโยบายและประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบ และมีการเตรียมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน 2.กระบวนการดำเนินงานการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พบว่ามีการใช้กลยุทธ์กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการบูรณาการทุกนโยบายเข้าสู่งานประจำ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นในงาน มีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการทำงานเป็นทีมที่ดี 3.ผลลัพธ์ของการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พบว่าระดับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล ในด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านโภชนาการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการทุกด้าน อยู่ระดับปานกลาง ระดับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน พบว่าด้านโภชนาการและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณและด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้การสนับสนุนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรโดยเฉพาะกิจกรรมทางกายและควรมีการรณรงค์ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนและผู้รับบริการ โดยสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน Abstract A new concept of health promotion has been implemented in hospitals in order to promote peoples’ health. This study aimed to explore how the health promoting hospital policy was implemented and to study the process and outcomes of implementation of health promoting hospital policies. The participants included a hospital director, ten committee members, 87 hospital personnel, and 428 other people and clients. The instruments used were an interview guide for in-depth interviewing, focus group discussions and the Health Promoting Behavior Questionnaire (HPB) developed by the researcher. Qualitative data were content analyzed and quantitative data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The result of the study indicated that : 1.Implementation of the health promoting policy. The executive committee of the hospital formulated policy which was then was circulated to all hospital personnel. Personnel were introduced to health promotion concepts and their awareness was raised to help them to commit to working with it. 2.The process of implementing health promoting hospital. The Ottawa Charter for health promotion and the standard of health promoting hospitals were used as guidelines and the policies were integrated into routine work. The hospital administrator and hospital personnel were committed to their work, worked well as a team and learned from each other. 3.The outcome of implementing the health promoting hospital. It was found that the scores of health promoting behaviors(HPB)of the hospital personnel were at high level in five aspects except the physical activity subscale was at moderate level. Regarding the HPB other people, it was found that the scores of the nutrition subscale and the interpersonal relationship subscale were at a high level, whereas, the scores of the subscales for health responsibility, physical activity, stress management and spiritual growth were at moderate levels, and the HPB of the clients were at a moderate level in all aspects. It is recommended that hospital administrators should support health promoting behavior of hospital personnel and physical activity in particular. There should be a campaign to promote the health of clients and other people, and networking should be established with other organizations both within and outside of, the community.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ทรียาพรรณ สุภามณี (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.คัทลียา ศิริภัทรากูร (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th