KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
Effects of Information Provision with Computer Multimedia on Knowledge Regarding Hospitalization and Fear Among School – age Children with Acute Illness

หัวหน้าโครงการ

 รศ.สุธิศา ล่ามช้าง

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2554

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวอรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาวเพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ. ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล (นักวิจัยร่วม)
  4 . รศ.ปรีชา ล่ามช้าง (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (122 KB)
  ดาวนEหลด : 492 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th