หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

Development of Nursing Care Quality
Development of Nursing Care Quality

หัวหน้าโครงการ

 นางวิภาดา คุณาวิกติกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 องค์การอนามัยโลก

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2542 - 31 พฤษภาคม 2543
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health System
 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วิภาดา คุณาวิกติกุล, Robert L Anders, วิจิตร ศรีสุพรรณ, รัตนาวดี ชอนตะวัน, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และอรพรรณ พุมอาภรณ์. (2544). Development of quality of nursing care in Thailand. JOURNAL OF ADVANCED NURSING. 36(6), 776-784.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาววิจิตร ศรีสุพรรณ (นักวิจัยร่วม)
  2 . Mr.Robert Ander (นักวิจัยร่วม) , จาก University of Washington, USA
  3 . นางรัตนาวดี ชอนตะวัน (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางเรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ.อรพรรณ พุมอาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (77 KB)
  ดาวนEหลด : 277 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th