KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาล 3 ระดับ
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ.วิจิตร ศรีสุพรรณ

หน่วยงาน

 ไม่สังกัดคณะฯ

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 องค์การอนามัยโลก

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤษภาคม 2530 - 1 กันยายน 2532
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Chronic illness

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.บุปผา อนันตสุชาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ.ละออ ตันติศิรินทร์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาววันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.มะลิวรรณ สกุลมุทิตา (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.สุนีย์ ละกำปั่น (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (9 KB)
  ดาวนEหลด : 976 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th