หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการย่อยที่ 1 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 NPOC

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2556
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ทรียาพรรณ สุภามณี, วิภาดา คุณาวิกติกุล และผ่องศรี เกียรติเลิศนภา. (2557). การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน.พยาบาลสาร, 41(ฉบับพิเศษ พฤศจิการยน). 48-58.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา (นักวิจัยร่วม)
  2 . ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (13212 KB)
  ดาวนEหลด : 414 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th