KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
Health Situation and Need of People in the area under Royal Project in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ

 รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 รายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 4 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion

  วัตถุประสงค์โครงการ


  1.เพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว อนามัยผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อสำรวจความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมุมมองของชุมชน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางให้บริการด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาศักยภาพชุมชนในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.ณัฐวรรณ สุวรรณ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th