หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
Factors Influencing Readiness for Hospital Discharge in Patients with Hip Replacement

หัวหน้าโครงการ

 อ.อภิชาติ กาศโอสถ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

ระยะเวลาดำเนินการ

 21 ตุลาคม 2562 - 30 กรกฏาคม 2563
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาวลัญชนา จำปาทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  3 . นางสาวสมพิศ การดำริห์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  4 . นางสาวสุจิตรา อาทิตย์ทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  5 . นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th