KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การเป็นบิดา: ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลังคลอด
Becoming a father: Experience of first time father during childbirth and postpartum period

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 55

ระยะเวลาดำเนินการ

 17 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2556
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, กรรณิการ์ กันธะรักษา และเสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์.(2557). ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตร.พยาบาลสาร, 41(ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน).143-157.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : นันทพร แสนศิริพันธ์, กรรณิการ์ กันธะรักษา, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ฉวี เบาทรวง และPamela Jordan. (2553). Thai men becoming a first-time father. Nursing and Health Sciences. 12(4), 403-409.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  3 . รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา (ที่ปรึกษา)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (13213 KB)
  ดาวนEหลด : 348 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th