หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few
Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few

หัวหน้าโครงการ

 ไม่ระบุNobuko Shimizu

หน่วยงาน

 Ishikawa Prefectural University

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ๋JSPS

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุNoboru Hasegawa (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  2 . ไม่ระบุTakako Yamada (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  3 . ไม่ระบุMayumi Kato (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  4 . ไม่ระบุTomohiro Umemuea (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  5 . ไม่ระบุMiyako Mochizuki (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  6 . ไม่ระบุChikae Sakamoto (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  7 . ไม่ระบุMika Hirose (นักวิจัยร่วม) , จาก Ishikawa Prefectural University
  8 . อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา (นักวิจัยร่วม)
  9 . ผศ.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  10 . รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ (นักวิจัยร่วม)
  11 . อ.ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th