หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
Development of the Chiang Mai Schizophrenia Quality of Life Scale: CSQoLS

หัวหน้าโครงการ

 ผศ.ขวัญพนมพร ธรรมไทย

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบแผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินการ

 8 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.สุกัญญา ชัยชนะ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.สุวิท อินทอง (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . อ.สมบัติ สกุลพรรณ์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th