หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสาน วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต (556391)
The Development of Blended Instructional Innovation for Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum (556391)

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ ปี 2564

ระยะเวลาดำเนินการ

 20 พฤษภาคม 2564 - 19 พฤษภาคม 2565
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ.สุวิท อินทอง (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  7 . อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน (นักวิจัยร่วม)
  8 . ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา (ที่ปรึกษา)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th