หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลของโปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานหลายวิธีต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Effects of multimodal approach on post-stroke cognitive function and functional status

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ ปี 2564

ระยะเวลาดำเนินการ

 13 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Chronic illness

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ศ. ดร.Patricia M Davidson (นักวิจัยร่วม) , จาก John Hopkins School of Nursing
  2 . ไม่ระบุรุจี รัตนเสถียร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  3 . ไม่ระบุนพ.กิตติ เทียนขาว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  4 . อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.มนัสวี ขนอม (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th