หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Development of Computer-assisted Learning towards Nursing Students Readiness Before Clinical Practice of Adult and Elderly Nursing Practicum

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

ระยะเวลาดำเนินการ

 14 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care
 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ลลิดา นพคุณ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th