หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น
Development of a Family Involvement Program for Promoting Sexual Health Among Adolescents

หัวหน้าโครงการ

 ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤษภาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th