หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
Curriculum Evaluation of Master Degree in Adult Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 รายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2549
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  วัตถุประสงค์โครงการ

  เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของหลักสูตร

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ เพื่อช่วยในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในสาขาวิชานี้ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 2. เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรในสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ลลิดา นพคุณ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวอัญญารัตน์ อภิธนัง (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th