KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ WellHotel
Development of health promotion activities using Teg for WellHotel

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 บพข.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health System
 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  2 . ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th