หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

บรรยากาศขององค์กร ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การสร้างเสริมพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานของผู้บริหารพยาบาลและพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล
Organizational Climate, Nursing Autonomy, Work Empowerment and Job Satisfaction of Nurses Managers and Staff Nurses in Hospital

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 สิงหาคม 2550 - 30 กรกฏาคม 2551
รายชื่อนักวิจัย

1 . รศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
2 . ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
3 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (ที่ปรึกษา)
4 . ศ. ดร.สมจิต หนุเจริญกุล (ที่ปรึกษา)

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th