หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 นางภารดี นานาศิลป์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤษภาคม 2547 - 1 พฤษภาคม 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health System

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ภารดี นานาศิลป์, และ ขนิษฐา รัตนกัลยา. (2552). ความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจร การรับรู้ภาวะเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 14; 40-51.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ภารดี นานาศิลป์ และขนิษฐา รัตนกัลยา. (2551). ความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจร การรับรู้ภาวะเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ. 14(1), 40-51.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางนันทา เล็กสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสุนีย์ จันทร์มหเสถียร (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางทิพพาพร ตังอํานวย (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางวราวรรณ อุดมความสุข (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางสาวบุญชู อนุสาสนนันท์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล (นักวิจัยร่วม)
  7 . อ.ขนิษฐา รัตนกัลยา (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th