หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย
Situation of Advanced Practice Nursing in Thailand

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สภาการพยาบาล

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสุปราณี คำมา (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
  3 . นางจิราภรณ์ ธรรมสรางกูร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  4 . นางสุปราณี สายอุต (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  5 . นางกรปภัทร ศิลปวิทย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th