KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน:มุมมองของผู้ป่วยและญาติ
Quality of Life of Person with Schizophrenia: Patient’s and family caregiver’s perspectives

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบแผ่นดิน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ

 8 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Psychiatric mental Health Nursing

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, สุวิท อินทอง, ขวัญพนมพร ธรรมชัย, ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ชาลินี สุวรรณยศ และสรัญญา วรรณชัยกุล. (2555). QUALITY OF LIFE OF PERSON WITH SCHIZOPHRENIA: CONCEPT AND COMPONENTS EMERGING FROM THEIR OWN PERSPECTIVES. European Psychiatry. 27(ฉบับพิเศษ 1), 1-1.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.สุวิท อินทอง (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.สมบัติ สกุลพรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ชาลินี สุวรรณยศ (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.สุกัญญา ชัยชนะ (นักวิจัยร่วม)
  6 . อ.ขวัญพนมพร ธรรมไทย (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (67 KB)
  ดาวนEหลด : 249 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th