KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.เดชา ทำดี (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุมานะ ช่วยชู (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  6 . รศ.มาลี เอื้ออำนวย (นักวิจัยร่วม)
  7 . รศ.พัชรี วรกิจพูนผล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th