KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
Effects of Computer Assisted Instruction on Knowledge of Nursing Care in Gastrointestinal Alteration to Children Among Nursing Students

หัวหน้าโครงการ

 อ.เนตรทอง นามพรม

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 4 ตุลาคม 2547 - 31 พฤษภาคม 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  วัตถุประสงค์โครงการ


  1. เพื่อสร้งและประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร
  2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการบรรยายและจัดกิจกรรมในห้องเรียน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร
  2. ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาล

  ลักษณะโครงการ


  บทคัดย่อ
  ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในเด็กสวนใหญทั้งจากความผิดปกติแต่กําเนิดและอาการต่างๆ ล้วนส่งผลใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการล่าช้าได ดังนั้น พยาบาลผู้ดูแลจึงควรมีความรูเรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้การดูแลได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แนวคิดแบบเสริมสมองและทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปกาศึกษา 2547 จํ านวน 82 คน มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กํ าหนดไวทั้งหมด แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละเท่าๆ กัน โดยกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบบรรยาย และทํ ากิจกรรมในห้องเรียนและกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใชคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเก็บรวบรวม ขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและแบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียนการสอน เรื่องการพยาบาลผูปวยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร ทํ าการเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการศึกษาดวยโปรแกรม คอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบภายหลังเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (p > .001) และคาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางคะแนนของแบบทดสอบกอนและภายหลังเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน(p > .05) แตคะแนนเฉลี่ยภายหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ชี้วา การนํ าคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอน ทํ าใหความรูของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และควรนํ ามาใชรวมกับการเรียนการสอนตามปกติเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเปนการเสนอทางเลือกวิธีการเรียนรู ใหนักศึกษา ในการเรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการศึกษาพยาบาล ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2549) หน้า 59-69.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.นันทา เลียววิริยะกิจ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th