หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา
-

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 สิงหาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Child Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, นิตยา ไทยาภิรมย์, ภารดี นานาศิลป์, พรครูปลัด ธงชัย ปุณณชโย, พระชินภัทร ชินภทโท และอรวรรณ พุ่มพวง. (2553). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา. พยาบาลสาร, 37 ฉบับพิเศษ, 61-73.

  รายชื่อนักวิจัย

  ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น (หัวหน้าโครงการ)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (109 KB)
  ดาวนEหลด : 424 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th