หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

รวมพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยอุบัติเหตุจราจร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
Synergy of New Generation for Traffic Accident Prevention : Students' Participations for Reducing Risk Behaviors Inducing Traffic Accident Among Students in Schools Under General Education Department, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ

 31 สิงหาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.ร.ต.อ.หญิงวิทยา ชาติบัญชาชัย (ที่ปรึกษา) , จาก โรงพยาบาลขอนแก่น
  2 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (ที่ปรึกษา)
  3 . ผู้อำนวยการ จินตวีร์พร แป้นแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  4 . นางอรวรรณ พุ่มพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการสุขภาพแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่
  5 . อ.วาสนา สินธุเดช (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  6 . อ.อุดร สุขติ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
  7 . อ.กรงทอง โล่ห์เพ็ชร (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
  8 . อ.ขนิษฐา รัตนกัลยา (นักวิจัยร่วม)
  9 . อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th