หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของบิดาวัยรุ่นในภาคเหนือของประเทศไทย
Predicting Factors of Postpartum Depression among Adolescent Fathers in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ

 อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางอิชยา มอญแสง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  2 . ไม่ระบุกัลยา กิติมา (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลลำพูน
  3 . อ.พฤกษลดา เขียวคำ (นักวิจัยร่วม)
  4 . รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ (ที่ปรึกษา)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th