KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การนวดทารก
Development of a Multimedia Electronic Book on Infant Massage for Infant Caregivers in a Child Study Center, Faculty of Nursing, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 นางสาวโสภา กรรณสูต

หน่วยงาน

 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินรายได้คณะฯ ปี 2553

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : โสภา กรรณสูตร, นิตยา ไทยาภิรมย์ , พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ และนพวรรณ รัตนดำรงอักษร. (2555). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “การนวดทารก” สำหรับผู้ดูแลเด็กในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พยาบาลสาร. 39(2), 28-37.
  2 . การประชุม : การประชุมวิชาการวิจัยสำรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ราชพฤกษ์วิชาการ' 54 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท การนำเสนอภาคบรรยาย สาขา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  3 . รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร (นักวิจัยร่วม)

 • ภาพประกอบโครงการ (1066 KB)

  บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (1066 KB)
  ดาวนEหลด : 484 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th