หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการย่อยที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ
The Construction of Computer Assisted Instruction Program in Counseling

หัวหน้าโครงการ

 อ.อัศวินี นามะกันคำ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2547

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤศจิกายน 2546 - 1 กันยายน 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : อัศวินี นามะกันคำ, สมบัติ สกุลพรรณ์, นงค์คราญ วิเศษกุล และถนอมพร เลาหจรัสแสง . (2552). การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพ. พยาบาลสาร. 36(2), 14-23.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นายสมบัติ สกุลพรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางนงค์คราญ วิเศษกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.ถนอมพร เรืองสุขสุด (ที่ปรึกษา)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th