หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล
Outcomes of Picture Books Usage for Health Education at Antenatal Clinics by Nursing Students

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559 (วิจัยในชั้นเรียน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 29 มกราคม 2559 - 28 มกราคม 2560
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.จิราวรรณ ดีเหลือ (นักวิจัยร่วม)
  6 . อ.ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางสาวภัคจิรา ใจมั่น (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th