KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนของอาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The use of audio visual equipment in classroom ampng nursing instructors and nursing students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 นางสาวโสภา กรรณสูต

หน่วยงาน

 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 15 กรกฏาคม 2546 - 15 กรกฏาคม 2547
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  วัตถุประสงค์โครงการ

  เพื่อศึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ลักษณะโครงการ


  การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริการโสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ที่ปฏิบัติการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เคยใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2547 จำนวน 122 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ 1) การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ 2) ลักษณะการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 3) ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 4) ความเหมาะสมของตำแหน่งการติดตั้ง หรือการจัดวางโสตทัศนูปกรณ์ 5) ความชัดเจนของคำอธิบายวิธีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 6) ความรวดเร็วในการของการให้บริการเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 7) ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 8) ปัญหาที่เกิดจากการใช้ LCD Projector และ Computer ที่ติดตั้งในห้องเรียน 9) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ของอาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ LCD Projector และ Computer (ร้อยละ 97.43, 86.36 ตามลำดับ) โดยอาจารย์ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ การใช้ LCD Projector ต่อกับ Visualized Projector หรือต่อกับ Video Player (ร้อยละ 51.29) และนักศึกษาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ให้ทุกครั้ง (ร้อยละ 52.27) อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการในห้องเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 73.08, 86.36 ตามลำดับ) ตำแหน่งติดตั้ง และการวางโสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 48.72, 70.00 ตามลำดับ) และคำอธิบายวิธีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ มีความชัดเจนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 65.38, 70.45 ตามลำดับ) และให้บริการได้รวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 56.41, 79.55 ตามลำดับ) และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 61.54, 77.27) สำหรับปัญหาที่เกิดจากการใช้ LCD Projector และ Computer ที่ติดตั้งในห้องเรียน อาจารย์ และนักศึกษามีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ (ร้อยละ 64.10, 77.27 ตามลำดับ) และได้ให้ข้อข้อเสนอแนะว่า ควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม (ร้อยละ 37.50, 66.66 ตามลำดับ)
  ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการบริการของหน่วยโสตทัศนศึกษาเพื่อให้การบริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเป็นไปอย่างทั่งถึง และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  Using audio visual equipment is very important for learning and teaching process in order to enhance the effective learning and to meet the learning objectives. This study aimed to survey the use of audio visual equipment in classroom as well as problems and suggestions among nursing instructors and nursing students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University.
  The sample population included 122 nursing instructors and nursing students in the level of bachelor, master, and doctoral degree who received service from the audiovisual unit from 14 May to 4 June 2004. The questionnaire consisted of the questions regarding to 1) the type of audio visual equipment, 2) the type of service request, 3) the effective of audiovisual, 4) the appropriate of position to be set up, 5) the level of clarity of manual instruction, 6) the time length of service after the problem has been reported, 7) the service satisfaction, 8) the service problems, and 9) the suggestions.
  The results revealed that the audiovisual that usually use by the nursing instructors and nursing students included LCD projector and Computer 97.43% and 86.36 % respectively. The services request from the instructors included to be set up the LCD projector with Visualizer or Video Player 51.29%, while 52.27 % of nursing student reported the request to set up all types of audiovisual. 73.08 % of nursing instructors and 86.36 % of nursing students reported that all audiovisual are effective at good level. The location to be set up the equipment is appropriate at a good level which reported by 48.72% of nursing instructors and 70.00% of nursing students. The manual instruction is clear at a good level which reported by nursing instructors 65.38 % and 70.45% of nursing students. The service available after the problem reported is at a good level which reported by nursing instructors 56.41% and 79.55% of nursing students. They reported satisfaction of the service at a good level as of 61.54% and 77.27% among nursing instructors and nursing students respectively. They also reported of having no problem for using audiovisual equipment by nursing instructors 64.10% and nursing students 77.27%. However, they suggested that the unit should recruit more technicians by nursing instructor 37.50 % and nursing students 66.66%.
  The results of this study could be served as a preliminary data to improve the services of the audio visual unit to increase the service access and availability to meet the need of nursing instructors and nursing students. This is to support the effective learning.

  รายชื่อนักวิจัย

  นางสาวโสภา กรรณสูต (หัวหน้าโครงการ)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th