หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูลสำหรับใช้ประกอบ KQI/KPIs คณะพยาบาลศาสตร์ แบบ Real Time
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

จำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์952.9741.21694.1
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช6752258100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน6752258100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์1386.7213.315100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข126084020100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1372.2527.818100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์861.5538.513100
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล787.5112.58100
รวมทั้งหมด7469.83230.2106100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนอาจารย์ประจำทุกระดับแยกตามวุฒิการศึกษา
  ปริญญาเอก 69.8 %
  ปริญญาโท 30.2 %
  ปริญญาตรี 0 %

หมายเหตุ : จำนวนอาจารย์ หมายถึงจำนวนบุคลากรที่เป็น ข้าราชการสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th