KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - เธเธฅเธธเนˆเธกเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเธ%A

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2536 | 2535 | 2534 | 2532 | 2530 | 2529 | 2527 

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 Impact Evaluation of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People (Phase III) ดวงฤดี ลาศุขะ
2 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase II Dr.Rick Zimmerman Dr.Knowlton Johnson
3 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase III Pamela Cupp
4 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase IV Johnson Knowlton W
5 Youth Alcohol use and risky sexual behavior of adolescents in Bangkok Phase V Johnson Knowlton W
6 โครงการนวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
7 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนต้นแบบจากปลาสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
8 4 การพัฒนาเนื้อสัมผัสของข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก นิรมล อุตมอ่าง
9 A mixed methods review on the effectiveness of self-management retaining program for CAPD วณิชา พึ่งชมภู
10 Baseline Study to Assess Reproduce Health (RH) Needs Phayao and Pattani Province วารุณี ฟองแก้ว
11 Collaborative Study Using Q-methodology to Establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korea, and Thai (JACKeT) Nurse วารุณี ฟองแก้ว
12 Collaborative study using Q-methodology to establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korean, and Thai (JACKeT) Nurse Teresa Stone
13 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
14 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
15 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
16 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
17 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
18 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
19 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
20 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase III Pamela Cupp
21 กลยุทธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา ดร.พระราชปริยัติ
22 การกำจัดไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และเอ็นโดทอกซิน โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
23 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์
24 การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ลินจง โปธิบาล
25 การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
26 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสร้มสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ (ด้านสังคม) กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
27 การทดสอบอุปกรณ์วัดกิจกรรมด้านร่างกายชนิดสวมใส่และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมด้านร่างกายและแบบวัดชีวจิตสังคม ประทุม สร้อยวงค์
28 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน/ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ชมนาด พจนามาตร์
29 การนอนหลับแปรปรวนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย จินดารัตน์ ชัยอาจ
30 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ พวงพยอม ปัญญา
31 การบำบัดแบบเสริมของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในระยะต่างๆ ของการรอดชีวิต ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
32 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยสตรีมะเร็งเต้านม รัชนี นามจันทรา
33 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
34 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
35 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิผลของชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
36 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริรัตน์ ปานอุทัย
37 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สมบัติ ไชยวัณณ์
38 การปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
39 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
40 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา วารุณี ฟองแก้ว
41 การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต: กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วณิชา พึ่งชมภู
42 การพัฒนา กระติ๊บข้าว สำหรับควบคุมปริมาณการบริโภคในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
43 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดวงฤดี ลาศุขะ
44 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
45 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินอาการและอาการแสดงในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดที่ไปเลี้ยงที่มีอาการเจ็บอกแบบไม่คงที่และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย นิตยา ภิญโญคำ
46 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับบุคคลทั่วไป จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
47 การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดวงฤดี ลาศุขะ
48 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
49 การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
50 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วณิชา พึ่งชมภู
51 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตชนิดล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง วณิชา พึ่งชมภู
52 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
53 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
54 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทศพร คำผลศิริ
55 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
56 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
57 การพัฒนาโปรแกรมครอบครัวเพื่อการป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
58 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ ลินจง โปธิบาล
59 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
60 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ: แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก วารุณี ฟองแก้ว
61 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
62 การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอย แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
63 การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ทศพร คำผลศิริ
64 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประทุม สร้อยวงค์
65 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาล วณิชา พึ่งชมภู
66 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในชุมชนภาคเหนือ ประทุม สร้อยวงค์
67 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
68 การพัฒนาและนำการวางแผนจำหน่ายไปปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พิกุล บุญช่วง
69 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาพยาบาล จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
70 การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ วณิชา พึ่งชมภู
71 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ทศพร คำผลศิริ
72 การพัฒนาศักยภาพชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ: ระยะที่ 1 ลินจง โปธิบาล
73 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน ดวงฤดี ลาศุขะ
74 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
75 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
76 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที
77 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม ดวงฤดี ลาศุขะ
78 การพัฒนาหมู่บ้านอาข่าต้นแบบในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมพูนุท สิงห์มณี
79 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่บริโภคแต่ละวันด้วยตนเองในวัยรุ่น เบญจมาศ สุขสถิตย์
80 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัดและแรงจูงใจของพยาบาลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
81 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
82 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
83 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านในผู้ที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในเขตบริบทภาคเหนือ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
84 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
85 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
86 การวิเคราะห์สถานการณ์การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
87 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง นาดา ลัคนหทัย
88 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง พระราชปริยัติ ปินะดวง
89 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พญ.รัตนา พันธ์พานิช
90 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุพิน กลิ่นขจร
91 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการรับประทานยาสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
92 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ศิริพันธุ์ สาสัตย์
93 การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
94 การส่งเสริมการนอนหลับในพยาบาลที่ทำงานเป็นกะ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
95 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1 ศิริรัตน์ ปานอุทัย
96 การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
97 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ
98 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ลินจง โปธิบาล
99 การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดการเบื้องต้นในประชากร จังหวัดเชียงใหม่: โครงการวิจัย (ระยะที่ 1) "ความรู้เกี่ยวกับโรค ความตระหนักในความสำคัญของโรค ความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในกา ลินจง โปธิบาล
100 ขีดความสามารถของครอบครัวในการให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ พิกุล บุญช่วง
101 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ลินจง โปธิบาล
102 ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาวะวิกฤติ สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล
103 ความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะของกรอบแนวคิดของประสบการณ์ความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย นาดา ลัคนหทัย
104 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชมพูนุท ศรีรัตน์
105 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง ลินจง โปธิบาล
106 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
107 ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภาคปฏิบัติกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคปฏิบัติ สมบัติ ไชยวัณณ์
109 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง สมบัติ ไชยวัณณ์
110 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล กลวิธีการเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก นิตยา ภิญโญคำ
111 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ แรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
112 คุณภาพการดูแลหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
113 คุณภาพการนอนหลับ ความง่วงนอนในเวลากลางวัน และสมรรถภาพการทำงานในเวลากลางวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นก่อนและหลังการได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ธีรกร ธีรกิตติกุล
114 คุณภาพการนอนหลับในผู้ที่ขับรถบัสโดยสารประจำทาง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
115 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ ชัยอาจ
116 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ : ภาคเหนือ วารุณี ฟองแก้ว
117 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล ลินจง โปธิบาล
118 เครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสุขอนามัยทางพศและอนามัยการเจิรญพันธุ์: การมีส่วนร่วมของเยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน วารุณี ฟองแก้ว
119 เครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ : (เครือข่ายวิถีชีวิตในเมือง) วารุณี ฟองแก้ว
120 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการสุขภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
121 โครงการความรอบรู้ทางสุขภาพ: ภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ โกนิฎฐ์ ศรีทอง
122 โครงการที่ 1 กรณีศึกษานำร่อง วิเคราะห์สถานการณ์การรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
123 โครงการที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
124 โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน วารุณี ฟองแก้ว
125 โครงการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่องานวิจัยทางพันธุศาสตร์ ทางด้านการพยาบาล (Laboratory of Genetics Nursing Research) จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
126 นวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT) ธนียา เจติยานุกรกุล
127 นวัตกรรมหูฟังบันทึกเสียง ชมพูนุท ศรีรัตน์
128 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการทบทวนและฝึกหัด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
129 แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
130 แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
131 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต วณิชา พึ่งชมภู
132 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
133 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
134 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
135 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
136 ประสิทธิผลของการจัดการด้านพฤติกรรมและจิตสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ จินดารัตน์ ชัยอาจ
137 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองในสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
138 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฟ้องเจิงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ศิริรัตน์ ปานอุทัย
139 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การวิจัยเชิงทดลอง ลินจง โปธิบาล
140 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
141 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
142 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ลินจง โปธิบาล
143 ประสิทธิผลของอาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีความยากลำบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
144 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
145 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
146 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
147 ปัจจัยทำนายความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
148 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
149 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
150 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จิตตวดี เหรียญทอง
151 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันด้วยการบำบัดทดแทน จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
152 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
153 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
154 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ นิตยา ภิญโญคำ
155 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสูงอายุโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ วณิชา พึ่งชมภู
156 โปรแกรมบทเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
157 ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
158 ผลการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองร่วมกับการทบทวนระหว่างเพื่อต่อความเครียด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุดารัตน์ ชัยอาจ
159 ผลการสนับสนุนอาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในดปรแกรมการเลิกบุหรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศรีทอน สุกันธา
160 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
161 ผลของการใช้โปรแกรมเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง กฤติกา ชุณวงษ์
162 ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ชมพูนุท ศรีรัตน์
163 ผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปที่แคลอรี่ต่ำในการลดน้ำหนัก วารุณี ฟองแก้ว
164 ผลของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ต่อความสามารถในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ชมพูนุท ศรีรัตน์
165 ผลของการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการสอนผู้ป่วย ต่อการรับรู้สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เบญจมาศ สุขสถิตย์
166 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในการดูดเสมหะ ประทุม สร้อยวงค์
167 ผลของการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายต่อระบบความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
168 ผลของโปรแกรมการดูแลแบบผสมผสานหลายวิธีต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประทุม สร้อยวงค์
169 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จินดารัตน์ ชัยอาจ
170 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
171 ผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายโดยพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
172 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ จิราภรณ์ สุกันธา
173 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศพร คำผลศิริ
174 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
175 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
176 พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ ปินะดวง
177 พฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
178 ระดับความเข้มข้นของ NT-pro BNP ในพลาสมา ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง: ในประเทศไทย จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
179 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายและแกนนำนักศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
180 ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นหญิงในสังคมสมัยใหม่ วารุณี ฟองแก้ว
181 ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
182 สถานการณ์การใช้ยาในผู้สูงอายุไทยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
183 สุขภาพทางเพศ: รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์และความต้องการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ- ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
184 เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย: ความต้องการ และบริการสุขภาพที่เหมาะสม วณิชา พึ่งชมภู
185 อัตราชุกของปัจจัยเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ต่อภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุไทย ลินจง โปธิบาล
186 อาการไม่สุขสบาย ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2536 | 2535 | 2534 | 2532 | 2530 | 2529 | 2527 


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th